Ska en gård med bostadshus och annan verksamhet på ses som samboegendom?

FRÅGA
Separation av sambos.En mindre hästgård köptes för drygt 20 år sedan av en kvinna med två småbarn. Kvinnan hade då träffat en man som skulle komma att folkbokföra sig på gården ett år efter inköp av gården. Ett par år senare skrivs gården om till en jordbruksfastighet, denna fortfarande skriven på kvinnan.Idag, ca 20 år efter att gården skrivs om ska paret flytta isär. På gården har det byggts flera stall, paddock och ridhus. Allting bekostat av kvinnans enskilda firma. Är mannen berättigad till 50% av hela gården eller enbart huset som de nyttjat som egendom för samboskap? Vardera part har kontakt med advokat, vilka båda hävdar olika svar på frågan. Vad säger lagen?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om egendomsfördelning för sambos regleras i sambolagen. Enligt lagen så ska en bodelning ske vid sambornas separation, om någon av samborna begär detta (9 §). Vid en bodelning enligt sambolagen så ska så kallad samboegendom ingå och som utgångspunkt delas lika.

Vad är samboegendom?

Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 §). Om egendomen tillfallit någon av samborna genom gåva och gåvogivaren föreskrivit att egendomen inte ska vara samboegendom så gäller dock det istället (4 §). Samma gäller för testamente. Samborna kan även upprätta så kallade samboavtal där man själva reglerar vad som ska vara samboegendom eller inte, (9 §).

I den situationen du beskriver tycks det inte finnas några samboavtal. Frågan blir då om gården uppfyller sambolagens villkor för vad som utgör samboegendom. Om den gör det ska den som utgångspunkt bli föremål för bodelning, annars inte. Det finns som nämnts två kriterier för att något ska utgöra samboegendom. Det ska röra sig om en gemensam bostad eller bohag som har förvärvats för gemensam användning.

Sambornas gemensamma bostad

Den första frågan är om hela hästgården eller bara bostadshuset ska anses vara sambornas gemensamma bostad. Som sambors gemensamma bostad räknas fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 §). Det betyder alltså att om det finns ett bostadshus som samborna har sin permanentbostad i på en fastighet och fastigheten ägs huvudsakligen för att tjäna som boplats så ses hela fastigheten som sambornas gemensamma bostad.

I ditt fall tycks fastigheten ha flera syften. Den används dels som bostad men det finns även hästverksamhet på gården. I ett sådant fall så kommer det bli en avvägningsfråga där hästverksamhetens omfattning blir utslagsgivande. Ju större hästverksamheten är desto mer talar för att fastigheten inte har som huvudsakligt ändamål att tjäna som bostad. Som exempel kan nämnas ett rättsfall där en gård på 36 hektar inte ansågs utgöra två makars gemensamma bostad av den anledningen att bägge makarna för sin försörjning var beroende av jordbruket som bedrevs på gården (RH 2009:44).

Jag kan dock inte utifrån de omständigheterna du angett här ge ett exakt svar på i vilken riktning bedömningen skulle utfalla i ditt fall. Om hästverksamheten mer är av hobbykaraktär och kvinnan försörjer sig på annat håll så klassas fastigheten förmodligen som sambornas gemensamma bostad. Om kvinnan däremot har hästverksamheten som sin huvudsakliga inkomstkälla blir bedömningen förmodligen en annan.

Om fastigheten inte ses som sambornas gemensamma bostad så är saken klar där. Då kan fastigheten inte vara samboegendom och den ska inte ingå i en bodelning enligt sambolagen. Om fastigheten däremot ses som sambornas gemensamma bostad så blir den andra frågan om fastigheten ska anses vara förvärvad för gemensam användning.

Förvärvad för gemensam användning

Det andra kravet för att något ska utgöra samboegendom är att egendomen införskaffats just i syfte att nyttjas gemensamt av samborna. Detta innebär som utgångspunkt att sådan egendom som vardera sambo förvärvat innan samboförhållandet inleddes inte kan vara samboegendom. Denna regel är dock inte absolut. Om en person köper en fastighet och dennes partner i nära samband med detta flyttar in så kan fastigheten komma att ses som förvärvad för gemensam användning. Detta trots att fastigheten tekniskt sett köptes före det förelåg något samboförhållande.

Det framgår inte av din fråga huruvida kvinnan var samboende med mannen redan när hon köpte gården. Inte heller exakt när han flyttar in till den nya gården. Om kvinnan och mannen levde separat och mannen inte flyttade in förrän han folkbokförde sig hos henne, alltså ett år efter hennes köp, så rör det sig inte om egendom förvärvad för gemensam användning. Var de redan sambos vid köpet eller om han flyttade in strax efter köpet så kan det däremot röra sig om egendom förvärvad för gemensam användning.

Slutsatser

Har man besvarat bägge de ovanstående frågorna ja och kommit fram till att gården ska ses som sambornas gemensamma bostad och att den var förvärvad för gemensam användning så ses gården som samboegendom. Detta betyder att den på begäran ska ingå i en bodelning när samborna separerar. Är svaret på någon av de två ovanstående frågorna nej så ska gården inte ingå i bodelning.

Hur en sådan bodelning skulle utfalla är beroende av en rad faktorer. Det är långt ifrån självklart att det skulle bli fråga om en rak hälftendelning. Sådana frågor är dock bättre besvarade av kvinnans advokat.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2659)
2020-07-11 Bodelning samt arvsrätt i samboförhållande
2020-07-10 Kan en ideell andel i fastighet utgöra samboegendom?
2020-07-10 Ingår huset i bodelning mellan sambor?
2020-07-09 Hur påverkar min skuldsanering min sambos ekonomi?

Alla besvarade frågor (81800)