Ska bostadsrättsföreningar upprätta årsredovisning och ska den registreras?

2021-02-18 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, min dotter är intresserad att köpa en borätt men information från föreningen såsom årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse är knapphändig eller ens tillgänglig.Föreningen startades 2016 så det borde finnas mer information. Är det Boverket eller Skatteverket eller annan myndighet som lagrar Årsredovisningar och annat för Bostadsrättsföreningar och Ideella föreningar?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga besvaras med hjälp av bokföringslagen (BFL), årsredovisningslagen (ÅRL) och lagen om ekonomiska föreningar.

En bostadsrättsförening ska upprätta en årsredovisning varje år (6 kap. 1 § första stycket andra punkten och 2 § BFL). Årsredovisningen ska bestå av bland annat en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse. Den sistnämnda ska finnas med om det är en större bostadsrättsförening, se nedan för en beskrivning av kraven för en större bostadsrättsförening. Årsredovisningen och revisionsberättelsen skickas till Bolagsverket (8 kap. 1 och 3 § ÅRL). Det är dock inte alltid så att årsredovisningen och revisionsberättelsen ska skickas in.

En bostadsrättsförening är skyldig att självmant (eller efter föreläggande från Bolagsverket, om någon begär det) skicka in årsredovisningen till Bolagsverket om föreningen uppnår mer än ett av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

- mer än 50 anställda i medeltal
- mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning
- mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning (17 kap. 11 § första stycket andra och tredje punkten i lagen om ekonomiska föreningar).

För att en bostadsrättsförening ska klassificeras som en större bostadsrättsförening ska den uppfylla två eller tre av följande kriterier under de båda senaste två räkenskapsåren:

- fler än 50 anställda i genomsnitt under räkenskapsåret
- mer än 40 miljoner kronor i balansräkning
- mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning. Om en bostadsrättsförening anses som större eller mindre har betydelse för vad årsredovisningen ska innehålla. Det kan alltså vara viktigt att kolla upp föreningens storlek för att veta om till exempel en revisionsberättelse ska finnas med.

Mot bakgrund av ovan ska alltså bostadsrättsföreningen upprätta en årsredovisning. Hur "knapphändiga" årsredovisningarna är i ert fall kan jag givetvis inte svara på, men en sådan ska upprättas och det bör således vara möjligt att utläsa viktiga uppgifter av årsredovisningen. Att årsredovisningarna inte finns tillgängliga överhuvudtaget uppfyller inte de krav som föreskrivs. Huruvida en revisionsberättelse ska finnas med beror på om bostadsrättsföreningen klassificeras som större eller mindre. Ett sätt att gå tillväga för att ta del av årsredovisningarna är om du vänder dig till Bolagsverket, som alltså är den myndighet som registrerar och tillgängliggör information för bland annat bostadsrättsföreningar och ideella föreningar, och begär att Bolagsverket förelägger bostadsrättsföreningen att skicka in årsredovisningen som myndigheten sedan tillgängliggör.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1193)
2021-05-18 Styrelsens skyldigheter när grannar stör
2021-05-18 Kan man bli av med bostaden om man inte är folkbokförd på rätt adress?
2021-05-15 Vad kan vara bra att tänka på vid uthyrning av bostadsrätt?
2021-05-14 Ordningsreglernas relation till stadgarna i en bostadsrättsförening

Alla besvarade frågor (92365)