Ska beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning?

2019-11-07 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vi är en grupp av taxiåkare med avtal för färdtjänst i Karlstad Kommun.Huvudmannaskapet har fram till den 1 juli 2019 legat hos Karlstad buss. Därefter fördes ansvaret över till den regionala kollektivtrafiknämnden i Region Värmland. Våra avtal löper i 3+1+1 år med start 20160701. Det sista optionsåret måste aktiveras före 20191231.Regionen vill göra en ny upphandling av all servicetrafik i hela Värmlands län inom några år och har beslutat att inte använda sista optionsåret i vårt avtal.Istället planeras för en kort upphandling på 2+1 år med trafikstart 20200701.Vi har överklagat beslutet som förvaltningsbesvär men fick till svar i beslut från förvaltningsrätten att vår sak endast kan tas upp som laglighetsprövning. Stämmer det till fullo? Jag har sett att det är praxis som avgör. Även om beslutet har laglighetsprövats så har jag hittat bevis på att regionen inte behandlar oss på ett rättvist sätt i denna fråga och därmed skulle kunna bryta mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Kan man ta upp sådana saker i en överklagan?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag dels att beskriva skillnaden mellan förvaltningsbesvär och laglighetsprövning och dels att gå igenom vad som ska vara med i en överklagan. Jag kommer att utgå från förvaltningslagen (FL) och kommunallagen (KL).

Förvaltningsbesvär och laglighetsprövning

När ett statligt eller kommunalt organ har tagit ett beslut som du känner dig missnöjd med kan du överklaga beslutet. Beroende på vilket organ som har tagit beslutet ska överklagan ske på olika sätt.

Överklagan görs genom förvaltningsbesvär om det är en statlig eller kommunal myndighet som har tagit beslutet. Ett sådant beslut får enbart överklagas av den som beslutet angår, FL 42 §.

Överklagan görs genom laglighetsprövning om det är ett beslutande organ som har tagit beslutet. Med sådana beslutande organ åsyftas bland annat kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, men även nämnder, KL 13 kap 2 §. Ett sådant beslut får överklagas av samtliga medlemmar i kommunen/landstinget, KL 13 kap 1 §.

Vilken form ska din överklagan ha?

I ditt fall uppfattar jag det som att det är regionen (landstinget) alternativt kollektivtrafiknämnden som har tagit det beslut som du är missnöjd med. Eftersom beslutet tagits av något av dessa organen ska beslutet som huvudregel överklagas genom laglighetsprövning.

Ibland kan ett beslut som tas av en nämnd grunda sig i en lag enligt vilken beslut ska överklagas genom förvaltningsbesvär. Så är exempelvis fallet om socialnämnden tar ett överklagbart beslut enligt socialtjänstlagen. I detta fallet verkar det dock röra sig om ett rent politiskt beslut. Eftersom att förvaltningsrätten också avfärdat förvaltningsbesväret utgår jag därför från att det rör som ett beslut som verkligen ska överklagas genom laglighetsprövning.

Slutsatsen är att det inte är praxis som avgör hur ett beslut ska överklagas, utan vilket organ som har tagit beslutet samt vilken lag beslutet grundar sig i. I detta fallet är det regionen/en regional nämnd som tagit beslutet och därför ska överklagan ske genom laglighetsprövning.

Andra aspekter att tänka på vid laglighetsprövning

Laglighetsprövningen har en speciell karaktär då domstolen enbart prövar lagligheten i ett beslut och inte lämpligheten. Det innebär att förvaltningsrätten bara prövar om beslutet är lagligt, och om så inte är fallet upphäver domstolen beslutet. Domstolen kan däremot inte ändra beslutet. Det finns vissa specifika grunder som beslutet kan upphävas på:

- Beslutet har inte tillkommit på ett lagligt sätt,
- beslutet rör något som inte är en angelägenhet för landstinget,
- det organ som fattade beslutet hade inte rätt att göra det eller
- beslutet strider annars mot någon lag eller författning, KL 13 kap 8 §.

Om beslutet skulle strida mot likställighetsprincipen i KL 2 kap 3 § är det en sådan grund som skulle kunna upphäva beslutet. Denna princip ska dock tolkas som att regionen ska behandla sina medlemmar likadant då medlemmarna innehar rollen som enskilda. Principen gäller emellertid inte när kommunen ska inleda affärsmässiga relationer, vilket jag uppfattar vara fallet här. I och med det gör jag tolkningen att likställighetsprincipen inte blir tillämplig i detta fall. Med enbart de omständigheter som du nämnt i frågan är det dock svårt för mig att dra en korrekt slutsats kring om beslutet skulle kunna upphävas eller inte.

Vidare måste överklagandet komma in till förvaltningsrätten inom tre veckor från dess att beslutet tillkännagavs för att rätten ska pröva frågan, KL 13 kap 5 §.

Vad ska vara med i en överklagan?

Om den nämnda tidsfristen på tre veckor inte överskridits kan du överklaga beslutet genom laglighetsprövning. Det gör du genom att skicka en skriftlig överklagan till förvaltningsrätten. Du ska ange vilket beslut du vill överklaga och på vilka grunder du överklagar beslutet, KL 13 kap 4 §. En sådan grund kan exempelvis vara att beslutet strider mot likställighetsprincipen i KL 2 kap 3 § om du anser det vara så. Tänk på att det är bra om grunderna i överklagan kopplar an till de grunder som jag anförde ovan, genom vilka ett beslut kan upphävas, jämför KL 13 kap 8 §. Det vill säga att du bör försöka hitta argument för att beslutet inte tillkommit på ett lagligt sätt, att det strider mot lag eller liknande eftersom det är detta som domstolen kommer att pröva.

Utöver innehållet ovan ska du även ha med personuppgifter i överklagan så att domstolen kan nå dig. Om det finns protokoll, brev eller annat som kan styrka dina uppgifter bör du även skicka med sådant material.

Sammanfattning och rekommendation

Sammanfattningsvis har jag inte tillräckligt mycket kött på benen för att veta om beslutet faktiskt skulle kunna upphävas eller inte. Jag är som nämnt tveksam till om beslutet strider mot likställighetsprincipen, men du har inget att förlora på att överklaga, förutsatt att tre veckor inte har passerat sedan beslutet tillkännagavs. Jag rekommenderar dig dock att försöka att hitta fler grunder till varför beslutet bör upphävas för att göra ditt case så starkt som möjligt.

Jag hoppas att jag har lyckats besvara dina frågor. Du har även valt 30 minuters uppföljande rådgivning via telefon. Jag kommer därför att ringa dig kl. 17 imorgon. Observera att jag kommer att ringa från dolt nummer. Om tiden inte passar är du välkommen att kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se innan dess.

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?