FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt08/02/2021

Ska barnets vilja beaktas i frågor om boende?

Jag o min ex man har gemensam vårdnad och varannan vecka boende för vår 14 åriga son. Har inte varit några problem och vi har kommit bra överens. Nu har sonen kommit till en sådan ålder att han vill ha ett boende och inte åka fram och tillbaka. Han känner sig heller inte sedd hos sin pappa då pappan har så fullt upp med sitt liv. Han vill därför bo hos mig men träffa sin pappa ändå. Pappan vägrar och anser inte att sonen får bestämma detta. Sonen har även förklarat detta till pappan men pappan vill ändå inte acceptera den önskan. Hur går man tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Det rättsområde som behandlar frågor om relationen mellan föräldrar och barn kallas barnrätt. Reglerna finns främst i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Vårdnadshavarnas beslutanderätt
Barn har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6:1 FB). Vårdnadshavarna ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda (6:2 FB). Vidare har vårdnadshavarna rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets person (6:11 FB). Det är alltså vårdnadshavarna som beslutar i frågor som rör barnet tills dess att barnet blir myndigt.

Beslutanderätt vid gemensam vårdnad
Vid gemensam vårdnad ska i princip alla beslut rörande barnet fattas gemensamt i samförstånd, för att en vårdnadshavare ensamt ska ha rätt att fatta beslut krävs det är saken är brådskande och att den andra vårdnadshavaren är förhindrad att fatta beslut t.ex. på grund av sjukdom (6:13 FB).

Barnets inflytande
I och med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål, s.k. beslutsmognad (6:11 FB). I alla frågor som rör barnet ska barnets bästa vara avgörande vid prövningen (6:2 FB). Barnets vilja är en faktor att beakta vid bedömningen av barnets bästa men även andra faktorer ska beaktas så som behovet av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Principen om barnets bästa innebär att barnet står i centrum vid allt beslutsfattande, inga beslut ska alltså tas utifrån ett rättviseperspektiv för föräldrarna.

Konfliktlösning vid tvist om boende
Om vårdnadshavarna inte kan komma överens om var barnet ska bo, kan man i första hand vända sig till socialtjänsten för att få hjälp att nå enighet genom samarbetssamtal (6:18 FB). Ifall vårdnadshavarna fortfarande inte når en överenskommelse kan ärendet tas upp av domstol som fattar beslut utifrån barnets bästa (6:19 FB). Under processens gång kan rätten tillsätta en medlare för att försöka få vårdnadshavarna att nå en samförståndslösning (6:18 a FB)

Sammanfattning
Vårdnadshavare har en rätt och en skyldighet att fatta beslut i alla frågor rörande barnet. Eftersom att ni har gemensam vårdnad så ska i princip alla beslut fattas av er gemensamt. Vid allt beslutsfattande ska vårdnadshavarna tillgodose barnets bästa, detta innefattar bl.a. att ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Om ni inte kan komma överens kan ni få hjälp med samarbetssamtal hos socialtjänsten, och i andra hand kan talan väckas vid domstol som får fatta beslut i frågan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa LundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000