Sjuk vid rättegång

2021-12-07 i Domstol
FRÅGA
hej jag skulle vilja veta om man är sjuk och har rättegång åtal för stöld och inte kan komma vad händer då? blir liksom hela rättegången framflyttad.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättegångsbalk (1942:740) innehåller alla grundläggande bestämmelser för rättegångar i såväl tvistemål som brottmål.

Rättslig bakgrund

Huvudregeln inom svensk processrätt är att alla parter ska närvara i rättssalen under ett sammanträde, vilket framgår av 5:10 rättegångsbalken (RB) Ett undantag i samma bestämmelse stadgar dock att rätten, om det finns skäl för det, får besluta att den som ska delta i ett sammanträde får göra detta via exempelvis videolänk. Rätten ska i fall som dessa bedöma vilka eventuella olägenheter som skulle eventuellt skulle kunna uppkomma om den som ska delta i sammanträdet befinner sig i rättssalen. Att resterande personer i rättssalen riskerar att smittas av sjukdom är en sådan olägenhet som kan beaktas av rätten, inte minst i tider av covid-19.

Vad du bör göra om du blivit sjuk

Det är viktigt att komma ihåg att din kallelse till domstolen gäller såvida du inte fått någon ny information från domstolen. Du måste därför – företrädesvis via e-post – kontakta domstolen och förklara situationen så snart som möjligt om du har blivit sjuk. Kontaktuppgifter till domstolen finns på deras hemsida och i din kallelse. Generellt krävs ett läkarintyg för att eventuell sjukdom ska anses vara ett giltigt skäl att inte närvara fysiskt i rättssalen.

Om du inte kontaktar domstolen samt inte dyker upp

Om den som är åtalad uteblir från ett rättegångstillfälle för huvudförhandling, och personen har förelagts att närvara personligen, ska rätten i första hand avgöra huruvida saken kan avgöras tillfredsställande trots att den åtalade inte är närvarande, se 46:15 och 46:15a RB. Är det inte möjligt att avgöra målet, trots den åtalades frånvaro, ska rätten även ta ställning till om ett vite ska dömas ut. Ett vite är belopp i pengar som bl a en domstol kan ålägga en part att betala om parten inte följt domstolens beslut.

Rätten ska även avgöra om det är nödvändigt att den åtalade ska hämtas till domstolen, antingen omedelbart eller till en annan dag. Häktning kan även bli aktuellt om det kan antas att den åtalade inte kommer att följa en ny kallelse eller om tidigare hämtningsförsök misslyckats. Om rätten inte beslutar om hämtning eller häktning ska den åtalade kallas på nytt vid vite till en senare dag.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det väldigt viktigt att du kontaktar domstolen så snart som möjligt om du har blivit sjuk, för att förhoppningsvis få möjligheten att delta via videolänk. Rätten gör en bedömning från fall till fall om det är möjligt för en part att inte närvara i domstolen. Om du inte dyker upp i domstolen på det aktuella datumet kan rätten vidta ovan nämnda åtgärder för att saken ska bli utredd på ett tillfredsställande vis.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elias Kröger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (537)
2022-01-20 Kan målsägandebiträdet svara på frågorna under ett förhör?
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling

Alla besvarade frågor (98676)