Sexuellt ofredande av trettonåring

FRÅGA
Vad blir dagsböter för en pensionär som sexuellt ofredat en trettonåring? Pensionen är ca 350.000 på ett år, ingen förmögenhet i övrigt.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsregler för sexualbrott regleras i 6 kap. brottsbalken (BrB). Vid sexuellt ofredande av ett barn under 15 år kan man bli dömd till böter eller fängelse i högst två år (6 kap. 10 § första stycket BrB). Jag kommer att redogöra för vad domstolen måste beakta när de ska fastställa en påföljd och därefter förklara hur ett bötesstraff bestäms.

Straffskala
Vid fastställande av påföljd tar domstolen hänsyn till brottets straffskala och brottets straffvärde (29 kap. 1 § första stycket BrB). Med straffskala avses brottets lägsta samt högsta straff som den tilltalade kan bli dömd för.

Straffvärde
Brottets straffvärde bedöms utifrån omständigheterna i det aktuella fallet. För att avgöra brottslighetens straffvärde ska domstolen i bedömningen ta hänsyn till den skada som brottet har inneburit, vad den tilltalade har insett eller borde ha insett och vilka motiv som denne har haft (29 kap. 1 § andra stycket BrB). Vid bedömningen av straffvärdet ska rätten också ta hänsyn till försvårande eller förmildrande omständigheter vid det aktuella brottet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB).

Strafflindring
Utöver nämnda förhållanden ska rätten även vid straffmätningen i skälig omfattning beakta omständigheter som är anslutna till den tilltalade. Dessa omständigheter regleras i 29 kap. 5 § BrB och benämns vanligen som billighetsskäl. Ett billighetsskäl kan lindra straffet för den tilltalade. Ett exempel på det här är den tilltalades ålder. Rätten ska nämligen beakta om den tilltalade på grund av hög ålder skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff fastställt efter brottets straffvärde (29 kap. 5 § första stycket 2 BrB). Att den tilltalade är pensionär och har en hög ålder kan således ha en inverkan på vad straffet blir i mildrande verkan.

Dagsböter
Om rätten dömer den tilltalade till att betala dagsböter aktualiseras 25 kap. BrB. Dagsböter ska fastställas till minst trettio dagar och högst etthundrafemtio dagar (25 kap. 2 § första stycket BrB). Antalet dagsböter bestäms med utgångspunkt i straffmätningen i 29 kap. BrB.

Beloppet för en dagsbot bestäms från och med femtio till och med ettusen kronor. Vid bestämmandet av dagsbotsbeloppet ska rätten ta hänsyn till den tilltalades ekonomiska ställning, såsom inkomst och förmögenhet (25 kap. 2 § andra stycket BrB). Det här innebär att pensionärens inkomst och förmögenhet kan ha en påverkan på hur stort beloppet för en dagsbot kommer att bli.

Sammanfattningsvis, varierar bötesstraffet vid sexuellt ofredande i varje enskilt fall och jag kan därför inte ange ett specifikt belopp som pensionären i fråga kan bli tvungen att betala. Det som emellertid ska beaktas är att en hög ålder och en låg inkomst i vissa fall kan påverka straffet och dess omfattning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll