Sexuellt ofredande

FRÅGA
Varför rubriceras inte klappar på rumpan som en 70 årig man gör på en 13 åring som sexuellt ofredande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att hänvisa till Brottsbalken (BrB). Lagen hittar du här .

Brottet sexuellt ofredande återfinns i 6 kap. 10 § BrB. Jag vill inledningsvis uppmärksamma dig om att brottet sexuellt ofredande är subsidiär till övriga brott i 6 kap. BrB. Detta betyder att om gärningen är ett brott enligt någon annan bestämmelse i kapitlet föreligger det inte något sexuellt ofredande, 6 kap. 10 § BrB.

En person kan bli dömd för brottet sexuellt ofredande om personen har sexuellt berört ett barn under 15 år, 6 kap. 10 § BrB. I lagkommentaren till bestämmelsen framkommer att innebörden av sexuell beröring är följande: "en beröring är sexuell om den har en sexuell inriktning i den meningen att det är fråga om att söka reta eller tillfredsställa gärningspersonen sexualdrift."

En person kan också bli dömd för sexuellt ofredande genom att gärningspersonen har förmått barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd eller blottat sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredat en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet, 6 kap. 10 § BrB.

Som du ser beror det på omständigheterna i det enskilda fallet om en klapp på rumpan är att likna med sexuell beröring, om gärningspersonen fått personen till medverkan i någon handling med sexuell innebörd eller om gärningspersonen genom handlande ofredat en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet som uppställs i brottet sexuellt ofredande.

För straffansvar krävs uppsåt till själva gärningen. Med uppsåt menas att gärningspersonen medvetet, med syfte att åstadkomma en viss effekt, gör något. Det krävs dock inget uppsåt till barnets ålder, då det endast krävs att personen har handlat oaktsamt i förhållande till barnets ålder, 6 kap. 13 § BrB.

Svaret på din fråga är således följande. Om en klapp på rumpan rubriceras som ett sexuellt ofredande eller inte beror helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Har gärningspersonen sexuellt berört personen i fråga? Har gärningspersonen förmått barnet att medverka i en handling med sexuell innebörd? Var gärningen ett ofredande ägnat att kränka personens sexuella integritet? Till sist ska också utredas om gärningspersonen hade uppsåt till brottet eller inte. Då jag inte har någon information om omständigheterna i detta specifika fall kan jag inte uttala mig om varför klappen på rumpan inte bedömts som ett sexuellt ofredande.

Jag har utifrån den knappa information försökt ge dig en mer allmän förklaring om hur en domstol resonerar när de gör bedömningen huruvida brottet sexuellt ofredande har ägt rum eller inte. Jag hoppas att du finner informationen någorlunda användbar!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (387)
2021-02-28 Får en 20plusare vara tillsammans med en fjortonåring?
2021-02-28 Vilket brott begår en lärare som erbjuder sin elev högre betyg i utbyte mot sex?
2021-02-28 Hur går man tillväga om man blivit utsatt för våldtäkt?
2021-02-28 Vad är den genomsnittliga strafftiden för våldtäkt?

Alla besvarade frågor (89821)