Sexuell relation mellan lärare och f.d elev

FRÅGA
Hej!När jag var 16 år (är nu 28) så hade jag och min lärare en sexuell relation i 1 år. Den sexuella relationen började på sommarlovet, alltså då jag inte längre var hennes elev. Nu har jag börjat fundera mycket på det här och jag inser nu att jag blivit sexuellt utnyttjad, även fast jag då också ville ha sex med henne. Men eftersom jag var 16 så undrar jag hur mycket jag egentligen ville. Jag undrar ifall detta är ett brott? Hon var 31 år. Även om detta inte anses som ett brott så har hon kvar sin lärarlegitimation och undervisar fortfarande barn och ungdomar. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sexualbrott regleras i 6 kap Brottsbalken (BrB). Denna lagstiftning har förändrats och skärpts de senaste åren. I mitt svar kommer jag utgå från den nu gällande lagstiftningen, som alltså inte såg likadan ut när relationen mellan dig och din lärare pågick.

De aktuella brotten

Brottet som kan bli aktuellt i det fallet du beskriver är det som tidigare kallades "sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning", som numera ingår i våldtäktsbrottet (6 kap 1 § p.3 BrB). Det kan också röra sig om våldtäkt på annan grund, alternativt oaktsam våldtäkt (6 kap 1-1a §).

Allmänt om våldtäktsbrottet

Till våldtäkt döms den som genomför ett samlag eller annan jämförligt sexuell handling med någon som inte deltar frivilligt. Det krävs alltså att någon uttryckligen sagt ja, eller på annat sätt visat att hen vill delta (6 kap 1 § BrB).

Våldtäkt pga allvarligt missbruk av beroendeställning

Enligt denna bestämmelse kan en person aldrig anses delta frivilligt om gärningsmannen genom att missbruka att offret står i beroendeställning till honom eller henne får personen att delta (6 kap 1 § p.3 BrB). Här avses till exempel maktförhållanden då lärare ska sätta betyg på en elev och utnyttjar detta för att få eleven att genomföra sexuella handlingar med läraren. Eftersom er relation började under sommarlovet då du inte längre skulle ha hennes som lärare, verkar denna beroendeställning ha upphört. Jag ser det därför som ytterst tveksamt till att hon skulle kunna dömas för våldtäkt på denna grund.

Våldtäkt eller oaktsam våldtäkt

Om det är som du misstänker, att du inte deltog frivilligt, kan våldtäktsbrottet ändå bli aktuellt. Jag vill dock påpeka att det är din inställning i stunden då det eventuella brottet pågick som är avgörande, det vill säga om du där och då ville ha sex med henne. Att du i efterhand ångrat dig har ingen betydelse. Det krävs då också att läraren förstod att du inte deltog frivilligt, med andra ord att hon var medveten eller iallafall var likgiltig inför risken att du inte deltog frivilligt, det vill säga att hon hade uppsåt (6 kap 1 § jämte 1 kap 2 § BrB).

Om hon inte hade uppsåt till att du inte deltog frivilligt, men ändå misstänkte att du inte gjorde det, har hon varit grovt oaktsam och därmed möjligen gjort sig skyldig till oaktsam våldtäkt (6 kap 1 a § BrB). Med tanke på din unga ålder och att du tidigare varit hennes elev, ser jag det som högst troligt att hon varit grovt oaktsam.

Gränsdragningen mellan att ha varit likgiltigt uppsåtlig och grovt oaktsam, och därmed om det är fråga om våldtäkt eller oaktsam våldtäkt, är svår. Min bedömning är att hon åtminstone varit grovt oaktsam och därmed gjort sig skyldig till oaktsam våldtäkt.

Slutligen vill jag påpeka att fler brott hade blivit aktuella om du varit under 15 år, exempelvis våldtäkt mot barn (6 kap 4 § BrB).

Sammanfattning

Jag har inte tillräckligt mycket information för att göra en säker bedömning, men utifrån det jag vet kan din lärare, utifrån dagens lagstiftning, ha begått ett brott i form av oaktsam våldtäkt eller våldtäkt. Eftersom andra regler gällde vid tiden då er sexuella relation pågick, behöver det alltså inte betyda att hon där och då begick ett brott. Man kan aldrig bli dömd för något som inte var brottsligt vid tidpunkten då man begick det.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll