FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning05/05/2015

Sent inlämnat arbete

Hej! Jag är inte riktigt säker att denna fråga har med juridiken att göra men jag antar det. I alla fall, jag går andra året på gymnasiet och vi hade en inlämningsuppgift i ett ämne som jag dock lämna in försent efter deadline. Nu vill min lärare inte betygsätta det och gav istället mig en så kallad "ersättningsuppgift" att göra istället trots att jag gjort klar den ursprungliga uppgiften, men efter deadline som sagt. Det var en ganska omfattande uppgift och det känns jätteonödigt att göra en ny uppgift då jag redan gjort den ursprungliga uppgiften.

På skolverkets hemsida står det följande:

"Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. Även ett sent inlämnat arbete ska därför som regel bedömas och ligga till grund för betygssättningen".

Har min lärare trots ovanstående stycke rätt till att neka att betygsätta inlämningsuppgiften eller bryter han mot skollagen? Genom att inte betygsätta mitt arbete utnyttjar han inte all tillgänglig information om mina kunskaper då jag lämnat in uppgiften, eller?

Tack på förhand!

http://www.skolverket.se/regelverk/fragor-och-svar/fragor-och-svar-om-betyg/underlag-for-betyg-1.174310

3 kap. 16 § och 10 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800), Läroplanerna

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp!

Min tolkning av situationen är att du delvis har rätt, läraren har ett ansvar att göra en helhetsbedömning av det arbete som eleven lämnar in, även om detta är efter deadline. Det står dock även att "det inte kan uteslutas att ett sent inlämnat arbete blivit bättre pga att eleven haft mer tid på sig. Huruvida detta ska påverka värderingen av arbetet behöver läraren ta ställning till i sin bedömning."

Således tolkar jag det som att läraren har en stor befogenhet att avgöra vad som ska ligga till grunden för helhetsbedömningen av betyget. Det vore det inte orimligt att kräva en "extra" inlämningsuppgift för att säkerställa hur eleven arbetar med deadlines och hur bra kvalité som kan uppnås inom den angivna tiden att lämna in arbetet.

Därmed skulle jag råda dig till att vara försiktig med sådana här ärenden. Läraren har stort utrymme att välja lämpliga åtgärder vid sen inlämning för att säkerställa en rättvis och objektiv bedömning av arbetet. Skulle du dock tvärvägra annan inlämning så tolkar jag det som att läraren måste betygsätta din inlämning, dock med beaktande av att det kan vara mycket bättre pga mer tid för arbete. Beroende på omständigheter skulle detta rimligen kunna innebära att du blir underkänd, alternativt får sämre betyg. Mitt tips är således att du pratar med läraren och se till att "extrauppgiften" motsvarar den försening som gjorts vid inlämning av arbetet och att du får en lämplig chans visa framfötterna.


Hoppas mitt svar har hjälpt!


Mvh,

Viktor SerbánRådgivare
Hittade du inte det du sökte?