FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/02/2016

Semester vid umgänge med barn

Om man har sitt barn varannan helg och vill sedan ta en semester vecka utomlands kan då den andre förälder neka till detta?

Lawline svarar

Hej!

Er fråga kan förstås på två sätt; antingen vill ni åka på en utlandssemester själv under umgängeshelgen eller så vill ni åka på en utlandssemester med era barn under umgängeshelgen. Jag kommer svara på båda frågeställningarna i mitt svar.

Det är föräldrabalken (här) som reglerar förhållandet mellan vårdnadshavare och barn. Det stadgas i 6:1-2 FB att den som har vårdnaden om ett barn ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Semesterplanering bör således ske genom samråd med den andre föräldern med hänsyn tagen till barnets behov och önskemål.

Om situationen är så att ni vill åka på en resa utan barnet bör ni tänka på att umgänget är till för barnet och inte för föräldrarna. Det är alltså barnets behov som ska tillgodoses. Som förälder har en ansvar för att barnet ska kunna tillgodogöra sig sin rätt. Om ni som föräldrar har gemensam vårdnad bör ni i första hand diskutera om umgängeshelgen kan ske vid ett annat tillfälle så barnets rätt inte förbises, 6:15 1-2 st. FB.

Är det däremot tänkt att ni ska göra en semesterresa tillsammans med barnet kan följande sägas med utgångspunkt i föräldrabalken. I 6:11 FB stadgas att barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Har barnet två vårdnadshavare ska de gemensamt utöva bestämmanderätten. En vårdnadshavare kan i enstaka fall utöva vårdnaden ensam. Det rör sig om situationer där den andre vårdnadshavaren p.g.a. sjukdom, frånvaro eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslutet eller om det rör sig om ett brådskande beslut då det kan leda till besvär för barnet att avvakta. Har ni gemensam vårdnad och det rör sig om en kortare semesterresa behövs vanligen inte den andre vårdnadshavarens medgivande om resan sker på din umgängestid. Som jag förstår det skulle en semesterresa i ditt fall även infalla på den andre vårdnadshavarens tid med barnet så ett godkännande är i en sådan situation att föredra för att inte egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § brottsbalken (här) ska kunna aktualiseras. Tänk även på att det krävs båda vårdnadshavares underskrift för att erhålla pass. Har den andre vårdnadshavaren däremot ensam vårdnad kan denne helt motsätta sig att barnet åker på semesterresa med umgängesföräldern.

Vänliga hälsningar,

T ERådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”