Sekretessvillkor i förlikningsavtal

2016-10-09 i Avtal
FRÅGA
Can a Swedish company LEGALY write into a förliknings contract a claus forbidding customers to publish anything negative about their company to the internet?
SVAR

Svenska/Swedish

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Förlikningsavtal regleras likt andra rättshandlingar i avtalslagen (AvtL) (1915:218) se här.

I Sverige råder en avtalsrättslig princip som heter "avtalsfrihet" vilket innebär att man får avtala om vad man vill. Är det motpartens önskan att inte ingå i ett avtal om förbud mot negativ publicering på internet, har denna person rätt att avstå från att skriva på avtalet. Ett avtalsvillkor får jämkas enligt 36 § AvtL om det är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll och omständigheterna vid dess uppkomst. Det finns ingen vägledning förutom rättspraxis från Högsta domstolen som bestämmer vad som är oskäligt. Tystnadsplikt förekommer rätt ofta inom förlikningsavtal, eftersom en av nackdelarna med att gå vidare till huvudförhandling/rättegången är en dom som innebär dålig publicitet för svaranden.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Engelska/English

Hi

Thank You for contacting Lawline!

Settlements are regulated like any other agreements by the law of agreements ("avtalslagen") (AvtL) (1915: 218), see here.

There's a swedish contractual legal principle called "freedom of contract", which means you have the freedom to agree to whatever you want. If the other party's desire is to withdraw from being part of a contract containing a clause prohibiting negative publication on the internet, then according to the "freedom of contract" this person has the right to refuse to sign the agreement. A contractual clause may be adjusted according to 36 § AvtL if the clause is unreasonable with regards to the content of the agreement and the circumstances of its emergence. There is no guidance for what's "unreasonable" except for the case law developed by the Swedish Supreme Court. However, confidentiality clausesoccurs quite often in a settlement agreement because one of the major drawbacks a company faces by proceeding to main hearing are any bad publicity that follows, especially if the company fails to win the case in trial.

Hope this answers your question!

Med vänliga hälsningar / Sincerly

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1414)
2021-01-23 Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?
2021-01-23 Har budat på tradera, är det bindande?
2021-01-22 Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88385)