Sekretess i skolan

får en lärare och rektor stå på en livsmedelsaffär och diskutera elevers uppförande och enskilda händelser på skolan, och nämna dem vid namn, så att alla runt omkring hör?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huvudregeln för skolans verksamhet är offentlighet, främst för att få insyn och öppenhet i skolan och dess verksamhet. Dock förekommer självklart sekretess i skolan för att skydda uppgifter som rör den personliga integriteten för både elever och föräldrar. Bestämmelser om sekretess för lärare och annan skolpersonal återfinns i 23 kapitlet i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Där finns olika grader av sekretess beroende på vilken verksamhet det gäller, exempelvis om det är tal om elevhälsa eller om en elevs personliga förhållanden. I det här fallet bör 23:2 stycke 3 vara tillämpligt. Där stadgas att uppgifter som rör den enskilda elevens identitet, adress och andra liknande uppgifter om elevens personliga förhållanden ska beläggas med sekretess om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Det är alltså tal om ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att huvudregeln är offentlighet men att sekretess skall iakttas om det finns skäl att anta att ett röjande leder till men. Bestämmelsen i 3 stycket har till syfte att främst skydda mot personförföljelse och andra trakasserier.

Om eleverna eller deras närstående inte lider men av uppgifterna som diskuteras beläggs uppgifterna inte med sekretess och kan alltså diskuteras. Dock spelar självklart platsen för sådant utbyte av information roll. Det bör också tilläggas att diskussion med andra lärare och andra personalgrupper på skolan får ske om det är av betydelse för att studierna ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt, men även här spelar platsen för sådant utbyte av information roll. Som skolpersonal bör man inte prata om elever och deras familjer i "öppna rum" som till exempel i personalrum och framförallt inte utanför skolans väggar. Elever och föräldrar ska kunna lita på skolan och det förtroendet rubbas genom ett tillvägagångssätt som i din fråga. Det är med andra ord moraliskt fel och kan dessutom strida mot OSL:s regler beroende på vilka uppgifter som lämnas och huruvida den informationen kan kopplas till enskilda individer, genom exempelvis namn eller personbeskrivning.

Jag hoppas att du finner vägledning i frågan med hjälp av ovan angivet svar!

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin LindRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo