Sekretess i förhållande till vårdnadshavare

FRÅGA
Ett barn har suiciderat och har dessförinnan vårdats inom den offentligt drivna psykiatrin, framför allt inom dess slutenvård. Föräldrarna, som var vårdnadshavare, önskar få ut barnets journal. Vårdgivaren uppger att de av sekretesskäl kommer att stryka mycket ur journalen. Har den offentliga vårdgivaren rätt att sekretessbelägga stora delar av journalen för förlädranra när deras barn har suiciderat och om så, vad har de rätt att sekretessbelägga?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Läkarjournaler anses typiskt sett utgöra allmän handling, då kan anses upprättad och förvarad hos myndighet enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap 3 och 7 §§. En allmän handling ska enligt 2 kap 1 § lämnas ut, om den inte omfattas av sekretess, jfr 2 kap 2 §.

Sekretess regleras i Offentlighets- och sekretesslagen. I 25 kap 1 § anges att sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. I 12 kap 3 § anges även att Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i förhållande till dennes vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter. Sekretess för en underårig kan därför gälla i förhållande till vårdnadshavare. Myndigheten har därför rätt att sekretessbelägga allt sådant som skulle kunna anses vara till men för den enskilde. Det är myndigheten som gör denna bedömning, men deras beslut är dock möjligt att överklaga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (306)
2020-11-23 Kan man ta bort uppgifter om sig själv på Mr Koll?
2020-11-20 Omfattas betyg av offentlighetsprincipen?
2020-11-19 Omfattas betyg av offentlighetsprincipen?
2020-11-05 Hur får man tag i personnummer på en avliden person?

Alla besvarade frågor (86454)