Särskilda skäl för entledigande för godmanskap

FRÅGA
Hej!Min sambo har uppdrag som god man för en tjej som är förståndshandikappad. Hon vill nu avsluta uppdraget då hon är gravid samt att hon har börjat studera på heltid vilket gör att hon inte längre har tid för detta. Dessutom är det väldigt stressigt eftersom huvudmannen får utbrott oftast och dessutom har problem med sin familj. Jag försöker därför hjälpa min sambo att avsluta detta för att inte riskera bebisens hälsa samt att hon kan fokusera på studierna. Jag har läst att man inte bara kan lämna uppdraget om inte överförmyndare godkänner detta men inget händer trots att min sambo redan i september 2018 ville sluta. Eftersom huvudmannen är skriven i Solna antar jag att vi behöver kontakta Solna tingsrätt. Vad behövs för att kunna anmäla detta till tingsrätten, är det nödvändigt med läkarintyg för graviditeten?Tack för hjälpen!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett godmanskap är ett frivilligt uppdrag och kan avslutas på begäran av den gode mannen, vilket regleras i 11 kap. föräldrabalken (här kallad FB). Eftersom du skriver att den som uppdraget gäller är förståndshandikappad, utgår jag från att uppdraget har blivit förordnat enligt 11:4 FB: "om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne".

En god man ska enligt 11:19 2 st. FB entledigas på dennes begäran. Som god man är man dock skyldig att fortsätta sitt uppdrag till dess en ny god man har utsetts, såvida inte omständigheter som följer enligt 11:19 a FB föreligger. Där sägs i 1 st. att skyldigheten att kvarstå som god man eller inte gäller om den gode mannen har skälig orsak att bli entledigad innan ny god man har utsetts. Enligt litteraturen kan skäl för detta vara att den enskilde hotat eller utövat våld mot den ställföreträdande, vilket följer av NJA 2012 s. 715 (vilket i och för sig gäller mer allvarliga hot, som ledde till omedelbart entledigande från godmanskapet). Enligt NJA 2018 s. 246 kunde den tid som förflutit sedan den gode mannen begärt entledigande till dess överförmyndaren ansökte om entledigande hos tingsrätten i sig utgöra skäl för att bli entledigad från godmanskapet, trots att ställföreträdande annars hade svaga skäl för att bli entledigad (vilket uppgavs vara svårigheter att komma i kontakt med huvudmannen, benämnt som samarbetsproblem i domen).

Sammanfattningsvis skulle en graviditet i kombination med stressen hennes uppdrag innebär kunna utgöra skäl för entledigande innan ny god man utses, det är dock svårt för mig att säga på rak arm. Mitt råd är att återigen kontakta överförmyndaren och uppge de skäl som nu föreligger; det kan knappast skada att uppvisa läkarintyg. Som ovan nämnt kan långsamt agerande från överförmyndarens sida i sig utgöra skäl för entledigande innan ny god man förordnats, vilket skulle kunna bli aktuellt i din sambos fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (441)
2020-06-30 Kan god man bestämma över huvudmannens mediciner?
2020-06-30 Vilka skyldigheter har man som god man och när kan ett godmanskap upphöra?
2020-06-30 Hur blir man god man till en anhörig?
2020-06-29 Har syskon något juridiskt ansvar för varandra?

Alla besvarade frågor (81741)