Särkullbarns rätt till arv

När min mosters man avled skrev särkullebarnen på arvsavstående till förmån för min moster (3 kap 9). Tillgångar och skulder upptogs i bouppteckning där fastighet värderades till taxeringsvärde. Några år senare såldes fastigheten. Moster köpte en ny fastighet som hon bodde i ca 20 år, som sedan såldes några månader innan hon gick bort. Vad har särkullebarnen för rätt till mosters arv? Marknadsvärdet i den första gemensamma fastigheten vid försäljningen samt enligt bouppteckning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar av frågans ordalydelse att du önskar att veta om särkullbarnens arv ökar i samband med din mosters bortgång samt vad som gäller för särkullbarnens arv.

När kan arv tas ut?
Som du redan nämnt är huvudregeln för särkullbarn att dessa kan få sitt arv omedelbart efter sin förälders död, enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (hädanefter ÄB). Denna kan tas ut direkt efter förälderns död eller såsom din mosters mans särkullbarn gjort, efter efterlevande makas död enligt 3 kap. 9 § ÄB. Särkullbarnen får då ut sitt arv som efterarv efter att den efterlevande makan gått bort. Särkullbarn kan inte ärva efter sin förälders maka/make.

Hur mycket får särkullbarnen?
Avgörande vid beräkning av efterarv är alltså hur stor andel av din mosters makes kvarlåtenskap som utgjorde makarnas gemensamma egendom, och denna andel blir sedermera särkullbarnens efterarv. Vid fördelning av arv görs en kvotdelsberäkning. Denna innebär att vardera som är berättigad till arv får en kvotdel av kvarlåtenskapen. Särkullbarnen har alltid rätt att får ut sin kvotdel oavsett när dessa väljer att ta ut sitt arv. Kvotdelen förblir densamma oberoende av tidpunkten för arvet. Däremot kan kvarlåtenskapen alltså båda växa eller minska under tiden fram till hennes efterlevande makes död

Sammanfattning
Särkullbarn kan inte ärva din förälders maka/make, men dem har alltid rätt till arv efter sin förälder. Detta bestäms genom att räkna ut kvotdelar. Detta innebär att hur mycket kvotdelen blir i pengar kan förändras med tiden. Tyvärr har du inte givit mig tillräckligt med information för att jag ska kunna anta att särkullbarnen kan i detta fall få ut mer i pengar då din moster sålt ett hus, men jag vill betona att möjligheten finns.

Vänligen,

Edessa Barmousa AltunRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000