Särkullbarns rätt att begära jämkning av testamente

Min far har gått bort. Han har skrivit ett testamente där han vill att all kvarlåtenskap skall tillfalla frun med fri förfogande rätt. Om en av syskonen är hans bröstarvinge skall han ärva sin laglott. Fadern önskar att bröstarvingar ska vänta med sin lag-respektive arvslott tills båda är avlidna.

Hur vet jag om det ena syskonet är hans son, han hade ju troligen funderingar eftersom det nämns i testamentet, hur tar vi reda på det.

Hur gör jag för att bestrida testamentet?

Jag har inte växt upp med min far eller haft någon kontakt med varken min far eller övriga syskon. Jag vill inte vänta utan få ett avslut. Jag vill inte ha detta hängande över mig i framtiden, min far är död jag vill avsluta detta nu.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte av din fråga om din faders fru är din eller dina syskons biologiska mamma. I nedanstående svar har jag utgått från att din faders fru inte är din biologiska mamma. I annat fall är du välkommen att ställa en ny fråga till Lawline där alla omständigheter framgår.

Reglerna om arv och arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis innebär nedanstående att du som särkullbarn och bröstarvinge har rätt att få ut din laglott direkt vid din faders död. Om din rätt att få ut laglotten har testamenterats bort i din faders testamente har du rätt att bestrida detta. Bestridandet måste ske inom 6 månader från det att du tog del av testamentet. Om det har gått mer än 6 månader sedan du tog del av testamentet förlorar du din rätt att bestrida testamentet. Det finns inga speciella formkrav för hur ett bestridande ska gå till, men det är viktigt att göra det på ett sådant sätt att det går att bevisa, exempelvis skriftligen. Bestridandet görs hos testamentstagaren (din faders fru) eller genom att väcka talan vid domstol mot testamentstagaren.

Särkullbarns rätt till arv

Huvudregeln när den avlidne är gift är att den efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Det görs dock ett undantag för det fall då den avlidne maken har barn som inte är gemensamma med den efterlevande maken, dvs. så kallade särkullbarn. Om din faders fru inte är din biologiska mamma är du i lagens mening ett särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut hela sin arvslott redan vid den först avlidne makens död. Ett särkullbarn kan dock välja att avstå från sin rätt till arv till dess att den efterlevande maken avlider och då få ut sin arvslott genom efterarv.

Bröstarvinges rätt till laglott

Du nämner i din fråga att din far har skrivit ett testamente. Jag uppfattar inte riktigt vad det testamentet har för innehåll men tolkar det som att testamentet inskränker din rätt att få ut hela din arvslott direkt vid din faders död. Som barn till den avlidne tillhör du den första arvsklassen och är därmed bröstarvinge. Det innebär att du har rätt till din laglott, vilket är halva arvslotten, även om det den rätten testamenteras bort. Har din arvslott testamenterats bort har du rätt att påkalla jämkning av testamentet för att få ut din laglott.

Jämkning av testamente

Jämkning av testamentet måste ske inom 6 månader från det att du som bröstarvinge tog del av testamentet, annars förlorar du din rätt att påkalla jämkning. Det finns inga särskilda formkrav för hur en begäran om jämkning måste göras. Det viktigaste är att det tydligt framgår att du som bröstarvinge begär jämkning för att få ut din laglott. En begäran om jämkning kan göras direkt hos testamentstagaren (det vill säga din faders fru) eller genom att väcka talan vid domstol mot testamentstagaren. Det är viktigt att tänka på att du ska kunna bevisa att du har begärt jämkning, förslagsvis genom någon skriftlig notering.

Hoppas att det här besvarade din fråga, allt gott!

Sara NordekvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning