Särkullbarnet har inte gjort sin rätt till arv gällande - hur påskyndar vi preskriptionen?

FRÅGA
Bouppteckningen upprättades och registrerades för drygt 10 år sedan. Tre barn till den avlidne varav ett var särkullbarn. Namnet på särkullbarnet troligtvis känt, troligen bosatt i Tyskland men på okänd ort. Omfattande efterforskningar har inte givit något resultat.God man tillsattes i samband med bouppteckningen för att bevaka den bortovarandes intressen. Nu har drygt 10 år gått. Vad är nästa steg att göra för att få särkullbarnets arv preskriberat
SVAR

Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på dina frågor!

För att du ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilka frågor som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat din situation för att sedan besvara dina frågor utifrån den uppfattningen.

Hur jag uppfattat dina frågor och din situation

Jag uppfattar det som att en förälder till tre barn avled för ungefär 10 år sedan. Jag förstår det som att två av barnen är helsyskon och de närvarade vid förrättningen av bouppteckningen. Det tredje barnet är ett halvsyskon (särkullbarn) vars rätt bevakades av en god man.

Eftersom det gått så lång tid sedan dödsfallet och eftersom halvsyskonet ännu inte gjort sin rätt till arv gällande undrar du om inte halvsyskonets rätt är preskriberad?

Om rätten till arv inte är preskriberad undrar du ifall dödsboförvaltarna kan göra någonting för att skynda på preskriptionen?

Huvudregeln är att rätten till arv preskriberas 10 år från dagen för dödsfallet men preskriptionstiden kan förkortas genom uppmaningar i Post- och Inrikes Tidningar

I 16 kap. ärvdabalken (ÄB) finns regler om preskription. Huvudregeln enligt 16 kap. 4 § ÄB är att rätten till arv preskriberas 10 år från dödsfallet. Finns det inget testamente som föreskriver att särkullbarnet ska få ut sitt arv först efter den efterlevande makens dödsfall, kan det vara så att särkullsbarnets rätt till arv redan är preskriberat. Finns ett testamente som anger att särkullbarnet ska ärva först efter efterlevande makes död räknas preskriptionstiden från den efterlevande makens dödsdag.

I 16 kap. ÄB finns även regler om hur man kan påskynda preskriptionsprocessen.

Delvis olika regler gäller beroende på om arvingen är känd till namnet eller inte.

Du skriver att en bouppteckning har registrerats hos Skatteverket. Om det vid förrättningen kommer fram att det finns en arvinge som är känd till namnet men som vistas på okänd ort kan dödsboförvaltarna anmäla namnet på den frånvarande arvingen till Skatteverket. En sådan anmälan kan dödsboförvaltarna också göra vid ett senare tillfälle. När Skatteverket har mottagit en sådan anmälan ska myndigheten, utan dröjsmål, i Post- och Inrikes Tidningar uppmana arvingen att göra sin rätt till arv gällande. Från dagen för publiceringen har arvingen 5 år på sig att göra sin rätt till arv gällande gentemot dödsboet. Gör inte arvingen det har arvingen mist sin rätt till arv, se 16 kap. 1 § första stycket ÄB.

I 16 kap. 2 § ÄB finns istället en regel som tillämpas när det är känt att en arvinge finns men arvingens namn och vistelseort är okända. På samma sätt kan dödsboförvaltarna anmäla arvfallet till Skatteverket som då, utan dröjsmål, ska publicera arvfallet i Post- och Inrikes Tidningar. När mer än 5 år förflutit, sedan publiceringen, har arvingen inte längre rätt att göra sitt arv gällande.

Har några publiceringar i Post- och Inrikes Tidning inte skett kan ni, om ni vill påskynda processen, göra en anmälan till Skatteverket enligt 16 kap. 1 § första stycket ÄB eller 16 kap. 2 § ÄB, beroende på om namnet på arvingen är känt eller inte. Preskriptionstiden är då 5 år från det att Skatteverket låtit arvingen eller arvfallet publiceras.

Observera att preskriptionstiden på 5 år kan börja löpa vid ett senare tillfälle om särkullbarnet enligt testamente ska ärva först efter efterlevande makes död. 5 års preskriptionstid gäller då från dagen för den efterlevande makens död, se 16 kap. 1 § andra stycket ÄB.

Lycka till!

Önskas ytterligare juridisk rådgivning får du vänligen kontakta vår juristbyrå: vega.schortz@lawline.se

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (812)
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel
2020-05-17 Kan man avsäga sig sitt arv till förmån för en annan arvtagare?

Alla besvarade frågor (80472)