Sanitär olägenhet i studentkorridor

2016-10-11 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag flyttade in i ett korridorsrum den 3 oktober och möts av en lukt i korridoren som nästan inte går att beskriva. Det luktar rent ut sagt vidrigt och stanken kommer från köket. I köket står det halvätna matlådor, matriser i diskhon (samma matriser ligger fortfarande kvar 6 dagar senare), klibbiga fläckar på golvet, hackad lök och annan skit över hela golvet och ett kylskåp med en hel del gammal mat som möglat. Jag har själv inte satt min fot i köket än och kommer inte göra det heller förrän någonting görs åt saken.Jag har kontaktat hyresvärden som ska se vad de kan göra. Jag undrar nu vad jag har för rättigheter i detta scenario? Jag skulle vilja påstå att köket är en sanitär olägenhet.
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Hyresförhållanden regleras i 12 kap. jordabalken (JB) (1970:994) se här.

En lägenheten ska på tillträdesdagen vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet enligt 12 kap. 9 § första stycket JB.

Av frågan framgår emellertid inte hur Ert avtal ser ut. Det kan nämligen enligt 12 kap. 9 § andra stycket JB avtalas om att lägenheten ska vara i sämre skick, om hyresavtaletnnehåller en förhandlingsklausul och bestämmelser om lägenhetens skick tagits in i förhandlingsöverenskommelsen enligt hyresförhandlingslagen. Ett sådant avtal kan exempelvis reglera att Ni i korridoren solidariskt har en skyldighet att se till att köket är rent vilket innebär att hyresvärden begränsar sina skyldigheter att hålla det rent. Om ett sådant villkor inte föreligger gäller istället vad som sagts här ovan i 12 kap. 9 § första stycket JB.

Om lägenheten före tillträdesdagen blir så pass förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet, förfaller avtalet enligt 12 kap. 10 § första stycket JB. Om hyresvärden inte lämnar meddelande till Dig om händelsen har Du rätt till ersättning för skada enligt samma regel. Att avtalet upphör att gälla förutsätter att lägenheten är förstörd, ett orent kök är inte att anses som en förstörd lägenhet även om det är en sanitär olägenhet.

Om det före hyrestidens början uppstår mindre skada än vad som sägs i 10 § och skadan inte är reparerad när lägenheten ska tillträds gäller enligt 12 kap. 11 § första stycket JB att; punkt 1. Du får reparera bristen på hyresvärdens bekostnad, om denne underlåter att efter tillsägelse åtgärda bristen så snart det kan ske, 2. Du får säga upp avtalet om bristen inte kan repareras utan dröjsmål eller om hyresvärden underlåter att göra det efter tillsägelse, 3. Du har rätt till skälig nedsättning av hyran, 4. Du har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visat att det beror på hans försummelse, 5. Du får även ansöka om att hyresnämnden meddelar åtgärdsföreläggande, dvs. att hyresvärden tvingas reparera skadan. Nu har Du meddelat hyresvärden om den sanitära olägenheten och denne har medgivit att kolla upp saken, hittills har underlåtenhet inte förelegat från hyresvärdens sida varför Du inte har rätt till nämnda åtgärder. Du kan dock ha rätt till skälig nedsättning av hyran, kontakta hyresnämnden för att se om Ditt kaosartade gemensamma kök kan ge upphov till sådan rätt till hyresrabatt.

För lägsta godtagbara standard krävs att korridoren inte har sådana sanitära olägenheter som inte skäligen kan godtas enligt 12 kap. 18 a § sjunde stycket JB. Om korridoren inte har lägsta godtagbara standard får hyresnämnden efter Din ansökan förelägga hyresvärden att vidta åtgärd som behövs för att lägenheten ska uppnå sådan standard. Hyresnämnden förelägger då en tidsfrist inom vilken åtgärden måste ha skett och ett vite (böter) om de anser att det är nödvändigt.

Hyresvärden kan hävda att Ert ansvar i korridoren enligt avtalet överväger dennes skyldighet att hålla det rent i Era gemensamma utrymmen eller att dennes ansvar inte finns överhuvudtaget för orena kök. Eventuella ohyror faller under hyresgästernas ansvar enligt 12 kap. 24 § JB om det uppkommit på grund av deras vållande, vårdslöshet eller försummelse. Eftersom bristerna olyckligtvis funnits i korridoren redan när Du flytta in kan Du inte åläggas att betala för åtgärder som hyresvärden tar med anledning av bristerna, exv. städhjälp, då bristerna inte kan ha berott på vårdslöshet eller försummelse från Din sida. Detta är bra att veta om hyresvärden kräver att Ni gemensamt delar på kostnaden för städning eller sanitering. Kontakta hyresvärden för närmare anvisningar om hur Du bör gå till väga i Ditt fall.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1851)
2021-01-23 Vad ska man göra om det är dålig luftkvalitet i lägenheten?
2021-01-23 Rätt till kompensation när den förra hyresgästen inte flyttar
2021-01-23 Vad räknas som normalt slitage av hyresrätt?
2021-01-23 Hur lång uppsägning har hyresgästen om hyresvärden säljer fastigheten?

Alla besvarade frågor (88421)