Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning

2021-07-18 i Bodelning
FRÅGA
Om man ansökt om skilsmässa men att den inte trätt i kraft än och man står med en försäljning av huset och man fått ett bud, ena parten vill ta de, den andra vill inte, vad gäller? Måste vi ta budet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga !

Jag tolkar det som att din fråga är om man kan sälja huset under den pågående skilsmässan trots att båda inte är överens om försäljningen pga ett bud som båda inte är överens om.

Äktenskapsbalken reglerar hur man får förfoga över makarnas gemensamma bostad under äktenskapet fram tills dess att en eventuell bodelning är genomförd

Oavsett om bara den ena maken är sakrättslig ägare till någon egendom finns viktiga regler för hur man får förfoga över viss egendom som alltid måste beaktas så länge äktenskapet inte fullständigt avslutats (vilket är när bodelningen genomförts). En viktig regel är att den ena maken inte utan den andres samtycke får avhända, inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad (7 kap. 5 § första stycket första punkten ÄktB). Vad detta innebär är att det egentligen inte spelar någon roll om bara den ena maken sakrättsligt själv äger bostaden eller om båda gör; det går emot den andre makens boendeintresse att den ena maken skulle kunna göra vad som helst med den gemensamma bostaden som den andre också är i behov av.

Ett viktigt undantag finns dock om den ena maken fått bostaden i form av en gåva, testamente eller arv; då får denne fritt förfoga över bostaden som den önskar (7 kap. 5 § andra stycket ÄktB). Annars är det endast sedan bodelningen skett som man har oinskränkt rätt att förfoga över sin bostad (7 kap. 7 § andra meningen ÄktB). Samtyckeskravet finns alltså ända fram tills att bodelningen fullbordats.

Om försäljningen ändå har skett utan samtycke från den andra maken kan talan föras i domstolen om att förklara rättshandlingen ogiltig (7 kap. 9 § första stycket ÄktB). Denna talan måste väckas inom tre månader och förutsätter dessutom att den nya ägaren inte blivit beviljad lagfart eller inskrivning i samband med överlåtelsen av fastigheten; ett sådant beviljande leder nämligen till att talerätten går förlorad (7 kap. 9 § andra stycket ÄktB). Viktigt att påpeka är att maken som vill sälja kan ersätta den andra makens samtycke med ett godkännande från domstolen, ifall det finns goda skäl till försäljningen av egendomen (7 kap. 8 § ÄktB).


Om egendomen som är giftorättsgods lyckas säljas under pågående bodelning hotar det inte underlaget för vad varje make har rätt till på sin lott

Att vara i ett äktenskap innebär att all egendom som respektive person äger som huvudregel är giftorättsgods, vilket endast har en verklig betydelse ifall en bodelning påbörjats (7 kap. 1 § ÄktB)(10 kap. 1 § ÄktB). Vad detta innebär i praktiken är att all egendom som är giftorättsgods och skulder kopplad till sådan egendom som existerar vid tidpunkten för ansökningen av en bodelning (skilsmässa) kommer vara underlag i beräkningen av den andel av giftorättsgodset som varje make kommer ta del av under lottläggning (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Varje make är under bodelningen skyldig att redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som tillhör den andra maken (9 kap. 3 § ÄktB). Om någon av makarna bryter mot denna skyldighet genom att t.ex börja ge bort eller sälja egendom som är giftorättsgods uppstår en redovisningsfordran i egendomens ställe, vilket innebär att man aldrig kan minska giftorättsgodsets värde genom att avhända sig egendom.

Du har möjlighet att återkalla en eventuell försäljning så länge talan väcks inom rätt tid och att den nye ägaren inte beviljats lagfart

I ditt fall handlar det om att bara en av makarna vill acceptera ett bud, vilket enligt min mening borde likställas med att den gemensamma bostaden kommer avhändas utan båda makarnas samtycke. Det kan dock finnas en eventuell risk att maken som vill sälja kan kringgå samtyckeskravet om det finns goda skäl till accepterandet av budet, t.ex. om budet är på en bra nivå för vad fastigheten är värd samt med beaktandet av att ni ska skiljas.

Även om huset hade lyckats bli sålt, så kommer värdet av huset ersättas av en redovisningsfordran, vilket innebär att underlaget kommer förbli densamma under bodelningen vilket gör att ingen av era lotter kommer minska pga försäljningen. Då kommer förmodligen pengarna från försäljningen träda i husets ställe.

Hoppas det var svar på din fråga !

Eles Karahalilovic
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?