Sambos rätt till villa

FRÅGA
Jag är sambo, vi bor i villa som inte jag äger, men jag står som medlånare på två st bolån. Vad händer om min sambo skulle avlida eller om vi går isär??? Har jag rätt till nån del i huset, om jag inte äger det??
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller i samboförhållanden finner du i Sambolagen. Med sambor avses två personer som befinner sig i ett parförhållande och som stadigvarande bor tillsammans med ett gemensamt hushåll, se . Ett samboförhållande upphör om samborna ingår äktenskap, flyttar isär eller om någon av samborna avlider, se . När ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, en bodelning göras. I denna bodelning ska endast sambornas s k samboegendom ingå och fördelas mellan dem. Detta framgår av 8§ första stycket. Samboegendom kan utgöras av gemensam bostad eller gemensamt bohag, enligt , och i ditt fall handlar det nu alltså om gemensam bostad.

För att en bostad ska räknas som samboegendom och därmed ingå i bodelningen krävs att två saker är uppfyllda:
1. Att bostaden utgör sambornas gemensamma bostad genom att den är avsedd för och används som sambornas gemensamma hem (se ), och
2. Att bostaden har förvärvats för gemensam användning (se ).

Eftersom ni nu bor i villan tillsammans, utgår jag från att den är avsedd för och används som ert permanenta och gemensamma hem. I sådana fall är villan er gemensamma bostad i enlighet med . Utöver detta krävs för att villan ska vara att anse som samboegendom och därmed ingå i en bodelning att den också har förvärvats för gemensam användning. Villan är förvärvad för gemensam användning om den är köpt i syfte att ni skulle bo där tillsammans. Den anses även vara förvärvad för gemensam användning om den köpts efter att själva samboförhållandet inletts. Det saknar här betydelse vem av samborna som bekostat köpet. Det avgörande är när och i vilket syfte villan förvärvats. Om något av dessa fall föreligger (antingen att villan är köpt i syfte att ni skulle bo där tillsammans eller att den är köpt efter att ni blivit sambor), är villan samboegendom. Villan kommer därmed ingå i en eventuell bodelning och fördelas mellan er.

Om något av dessa fall inte föreligger och villan inte är förvärvad för gemensam användning, utgör den inte heller samboegendom. Detta medför att den inte kommer ingå i en eventuell bodelning och därigenom kunna fördelas till dig. Trots att endast din sambo har rätt till villan i sådana fall, kan du ändå ha rätt att överta den här bostaden om samboförhållandet upphör. Detta kan bli fallet om du är den som bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande är skäligt. Om du exempelvis har det största ansvaret för eventuella barn, kan det vara en anledning till att du behöver bostaden mest. Om din sambo inte har någon annan egendom än bostaden som inte ska ingå i bodelningen, kan detta dock vara en omständighet som gör att ett övertagande blir oskäligt. Ovanstående framgår av Sambolagen 22§.

Viktigt att notera är att du inte har någon arvsrätt efter din sambo, vilket innebär att du inte kan ärva någon del i huset om han skulle avlida. Detta dock under förutsättning att ni inte har något inbördes testamente.

Jag hoppas att mitt svar är till din hjälp. Om du har ytterligare frågor, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?