Sambos rätt till den gemensamma bostaden (hyresrätt)

FRÅGA
Vem har rätt till hyresrätten? Vi har bott i den tillsammans med våra 4 barn gemensamt i 4 år, min fd sambo står på kontraktet. Jag och barnen flyttade ut för 11 1/2 månad sedan till ett boende med kort tidskontrakt som vi nu måste flytta ifrån. Vi har inget annat boende. Jag har nu fått reda på att han inte hade given rätt till den tidigare gemensamma boendet bara för att han stod på kontraktet. Kan jag nu efteråt kräva att jag och barnen ska få rätt till lägenheten samt att jag ska få skriva mig på kontraktet och han avskriver sig där och att han flyttar ut, vilket han inte ville tidigare och som han då sa var hans boende?Tacksam för svar.Hälsningar / i
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Dina frågor som handlar om din eventuella rätt till din och din tidigare sambos gemensamma bostad regleras i Sambolagen (SL). Sambolagen är dock dispositiv, vilket innebär att det går att avtala bort Sambolagens regler genom ett sk samboavtal. Då det varken framkommer eller antyds av din fråga att du och din tidigare sambo skulle ha upprättat något sådant avtal, kommer jag i mitt svar till dig att utgå ifrån att något sådant avtal inte finns. Jag kommer därmed att besvara din fråga utifrån Sambolagens regler.

Av din fråga framkommer det att du och din tidigare sambo tillsammans med era gemensamma barn bott i hyresrätten i fyra år, samt att det är din tidigare sambo som står på hyreskontraktet. Det framkommer däremot inte av din fråga huruvida hyresrätten från början införskaffats för erat gemensamma bruk, eller om lägenheten ursprungligen endast var till för din tidigare sambos enskilda bruk. Dina rättigheter som sambo skiljer sig åt beroende på i vilket syfte hyresrätten ursprungligen införskaffades. Då jag inte kan avgöra i vilket syfte lägenheten från början införskaffades, kommer jag att redovisa för båda möjliga situationer.

Om hyresrätten ursprungligen införskaffades för erat gemensamma bruk

Om du och din tidigare sambo, när hyreskontraktet för lägenheten upprättades, avsåg att tillsammans använda hyresrätten som erat gemensamma hem, ska hyresrätten anses vara införskaffad för erat gemensamma bruk. Lägenheten utgör då samboegendom enligt SL 5§ p3 och kan därmed tillfalla dig genom bodelning.

En bodelning vid ett samboförhållandes upphörande innebär att samboegendomen ska fördelas lika mellan de tidigare samborna. Samboegendomen utgörs av den gemensamma bostaden och bohaget enligt SL 3§, förutsatt att dessa har införskaffats för gemensamt bruk.

Som redan konstaterats utgör hyresrätten, som betraktas som den gemensamma bostaden, samboegendom och ska därmed ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din tidigare sambo. Det är sedan den av er som bäst behöver hyresrätten som har rätt att få den. Då det av din fråga framkommer att era gemensamma barn sedan separationen har bott med dig, utgår jag ifrån att det även är du som sköter den huvudsakliga vårdnaden om barnen. Pga detta kommer du att ses som den mest behövande av hyresrätten och du har därför genom bodelningen rätt att få överta lägenheten från din tidigare sambo. Att det endast är din sambo som står på hyreskontraktet spelar i detta fall ingen roll.

Ett problem i ditt fall är att en förutsättning för att du ska kunna tilldelas hyresrätten är att en bodelning mellan dig och din tidigare sambo måste ske. Bodelning vid samboförhållandes upphörande ska enligt SL 8§ dock endast ske om en eller båda samborna begär det, och en sådan begäran måste framställas senast inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Har ingen sådan begäran framställts inom ett år, förfaller rätten att kräva bodelning i enlighet med Sambolagens regler.

Tidpunkten då du och barnen flyttade ut från hyresrätten, markerar tidpunkten då ditt samboförhållande enligt lagen upphörde. Detta framkommer av SL 2§ p1. Har det alltså idag gått över 12 månader sedan du flyttade från hyresrätten och du inte inom dessa månader begärt bodelning, har du inte längre något lagligt stöd för att bli tilldelad lägenheten. Har du däremot framställt en begäran ska bodelning ske och som mest behövande sambo av bostaden ska lägenheten tilldelas dig. Det är mot din tidigare sambo du skulle ha riktat din begäran om bodelning och det räcker om begäran var muntlig. Vid behov bör du dock i praktiken kunna bevisa att din begäran framställts inom det lagstadgade året.

Har 12 månader inte förflutit sedan du flyttade bör du snarast framställa begäran om bodelning till din tidigare sambo. I bevishänseende görs detta smidigast skriftligt genom ett skickat brev med mottagningsbevis. Din tidigare sambo är skyldig att medverka vid en eventuell bodelning och uppstår samarbetssvårigheter har du möjlighet att låta tingsrätten förordna en bodelningsförättare.

Om hyresrätten ursprungligen införskaffades för din tidigare sambos enskilda bruk

Om hyresrätten vid införskaffandet var avsedd att användas av din tidigare sambo ensam, utgör lägenheten inte samboegendom enligt SL 5§ p3. Den kan således inte tillfalla dig genom bodelning.

I SL 22§ finns dock en regel som ger dig som mest behövande av bostaden, i och med att du har den huvudsakliga vårdnaden om barnen, rätten att ta över hyresrätten i alla fall. Detta trots att det är din tidigare sambo som står på hyreskontraktet. För att få göra ett sådant övertagande måste du dock ha framställt ett anspråk på att ta över din tidigare sambos hyreskontrakt senast tre månader efter det att du flyttade från lägenheten. Har ett sådant anspråk inte framställts kan regeln i SL 22§ kan tyvärr inte hjälpa dig.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att svaret på dina frågor varierar beroende på i vilket syfte hyresrätten ursprungligen införskaffades.

Om hyresrätten införskaffades för erat gemensamma bruk utgör hyresrätten samboegendom och du kan få rätt till lägenheten genom att begära bodelning. En förutsättning för att kunna begära bodelning är dock att en begäran om det framställs till din tidigare sambo inom ett år från det att du och barnen flyttade ifrån lägenheten.

Om hyresrätten från början införskaffades för din tidigare sambos enskilda bruk utgör hyresrätten inte samboegendom och kan inte tillfalla dig genom bodelning. En möjlighet för dig som mest behövande av bostaden finns att överta din tidigare sambos hyreskontrakt, men ett anspråk på ett sådant övertagande måste ha framställts inom tre månader från det att du flyttade från lägenheten.

Skulle ingen av de presenterade alternativen vara aktuella för dig rekommenderar jag dig att föra en dialog med din tidigare sambo angående hyresrätten. Även om din lagstadgade rättighet att kräva bodelning eller övertagande av hyreskontrakt har löpt ut, finns det inget som hindrar att ni sinsemellan avtalar om att följa Sambolagens regler ändå. Utöver detta rekommenderar jag dig även att kontakta Socialnämnden i din kommun rörande eventuella svårigheter att hitta en ny bostad. Socialnämnden har en lagstadgad skyldighet enligt Socialtjänstlag (SoL) 5:1 att verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och kan därmed hjälpa er att hitta en ny bostad.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din frågor. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du mer än välkommen att kontakta oss igen, eller att boka tid hos oss HÄR.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2781)
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)
2020-11-25 Hur delas samboegendom om ni går skilda vägar

Alla besvarade frågor (86521)