Sambos rätt till bostad

FRÅGA
Han och hon har varit sambor sedan 2003 i den hyresrätt han innehade sedan tidigare. Hon var tvungen att lämna ifrån sig den hyresrätt hon hade och som sedan skulle bli bostadsrätt.De fick tre gemensamma barn. 2009 blev hyresrätten bostadsrätt som han betalade, inga lån. De har alltså bott tillsammans i denna lägenhet 2003- 2016. Nu ska de separera. Hon har största ansvaret för barnen. Vilka rättigheter har hon vad gäller bostaden?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Regler om sambor och bodelning dem emellan finner du i Sambolagen.
Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och som även har ett gemensamt hushåll, Sambolagen . Jag utgår från att detta är fallet med mannen och kvinnan i ditt exempel.
Eftersom att samboförhållande nu ska upphöra, ska på begäran av någon av samborna en bodelning göras. I bodelningen ska deras samboegendom fördelas mellan dem och den här bodelningen ska ske med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då samboförhållandet upphörde. Detta framgår av Sambolagen .

För att det ska vara fråga om samboegendom krävs, enligt Sambolagen , att:
1. egendomen är sambornas gemensamma bostad eller gemensamma bohag
2. den här egendomen har införskaffats för gemensam användning

När det kommer till bostaden utgör den visserligen parets gemensamma bostad då hyresrätten/bostadsrätten verkar vara avsedd för och användas som deras gemensamma hem (se Sambolagen 5§ p3). Det är dock så att den bostad som är ifråga hade mannen redan innan samboförhållandet inleddes, dvs. innan kvinnan flyttade in. Detta innebär att bostaden inte har förvärvats för gemensam användning, då utgångspunkten är att egendom är förvärvad för gemensam användning om den förvärvats efter det att samboförhållandet inleddes. Eftersom detta inte är fallet och så länge mannen inte införskaffade bostaden med avsikt att han och kvinnan skulle flytta in där tillsammans, utgör bostaden inte samboegendom trots att den i och för sig utgör parets gemensamma bostad.
Eftersom att bostaden från början inte har utgjort samboegendom, kan den heller inte utgöra samboegendom när den omvandlas till en bostadsrätt. Det viktiga är nämligen att bostaden ursprungligen har förvärvats gemensamt eller med avsikt att det skulle vara deras gemensamma bostad.

Trots att det endast är en av samborna, mannen, som innehar bostadsrätten och denna alltså inte utgör samboegendom, kan kvinnan ändå ha rätt att överta den här bostaden när samboförhållandet upphör. Detta kan bli fallet om kvinnan är den som bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande är skäligt. Om kvinnan t.ex. har det största ansvaret för barnen, kan det vara en anledning till att hon behöver bostaden mest. Att hon har barnen boende hos sig är något som talar starkt för att hon bäst behöver bostaden. Om mannen inte har någon annan egendom än bostaden som inte ska ingå i bodelningen, kan detta dock vara en omständighet som gör att ett övertagande blir oskäligt. Här är det svårt för mig att göra en helt korrekt bedömning då en sådan ska göras från fall till fall och jag vet för lite om hur de bådas situationer ser ut.
Om kvinnan vill överta bostaden måste hon framställa sitt anspråk om detta senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde.
Ovanstående framgår av Sambolagen 22§.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. I annat fall är du varmt välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2806)
2021-01-20 Kan jag överlåta min andel i vårt gemensamma hus i gåva till min sambo och ställa upp villkor för överlåtelsen?
2021-01-18 Sambolagen eller Samäganderättslagen?
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (88294)