Sambos och makars arvsrätt

2021-02-28 i Sambo
FRÅGA
Jag och min partner är inte gifta. Vi har barn tillsammans och äger en bostadsrätt tillsammans. Vad händer med den om han eller jag avlider? Vad blir skillnaden om vi skulle gifta oss? Är det något annat ekonomiskt som påverkas av om vi lever ihop som sambos eller som äkta makar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB) och regler om samboförhållanden regleras i sambolagen (SamboL).

Jag kommer att dela upp mitt svar i tre delar: sambos arvsrätt, makars arvsrätt och övriga ekonomiska förhållanden makar emellan.


Sambos arvsrätt
Utgångspunkten inom svensk rätt är att sambos inte ärver varandra. När en sambo däremot dör har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning (8 § och 18 § SamboL). Följden av detta blir att samboegendom, vilket är gemensam bostad och gemensamt bohag som har förvärvats för gemensam användning, ska fördelas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet (3 § SamboL). Huruvida er bostadsrätt kan inkluderas beror på om denna "innehas huvudsakligen för att utgöra gemensamt hem" och förvärvats för detta ändamål (5§ SamboL).

Därefter har era barn rätt till hela kvarlåtenskapen från den som avlider först. Denna motsvarar den egendom som inte har ingått i bodelningen (2 kap. 1 § ÄB). Om ni skulle välja att upprätta ett testamente får den inte begränsa era barns rätt till arv. Era barn har rätt till sina laglotter vilket är hälften av kvarlåtenskapen (7 kap. 1 § ÄB).

Förutsatt att någon av er går bort när barnen är omyndiga kommer den som är förmyndare för era barn att förvalta arvet. Är din sambo förmyndare så är det alltså din sambo som förvaltar arvet, men står under kontroll av den s.k. överförmyndarnämnden. En sådan nämnd finns i varje kommun och har som uppgift att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Genom att upprätta ett testamente kan ni dock avvika från denna reglering och säkerställa att ni ärver varandra enligt enligt era preferenser.

Efterlevande sambo har ett visst skydd genom den så kallade "lilla basbeloppsregeln", Denna regleras i 18 § 2 st Sambolagen. Regeln innebär att sambon har rätt till egendom motsvarande två prisbasbelopp ur dödsboet, förutsatt att det finns så mycket pengar i dödsboet. För att regeln ska träda in krävs att sambon begär bodelning. Två prisbasbelopp i dagsläget motsvarar drygt 95 000 kr.

Makars arvsrätt
Om du och din sambo skulle gifta er och någon av er skulle gå bort har den efterlevande maken som huvudregeln rätt att ärva hela den avlidnes makes kvarlåtenskap. Ett undantag till denna huvudregel är om det finns särskullsbarn, vilket är barn som inte är gemensamma (3 kap. 1 § ÄB). Era egna barn får därefter ut sitt arv först när den efterlevande maken går bort. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. Detta innebär att denne inte får testamentera bort den egendom som ärvts med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄB).

Övriga ekonomiska förhållanden makar emellan
Huvudregeln mellan två makar är att var och en efter sin förmåga ska bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses, detta framgår av Äktenskapsbalken (ÄktB) 6 kap. 1 §. Syftet med denna bestämmelse är att se till att makarna ska kunna leva på ungefär samma ekonomiska standard. Den andra maken kan då behöva skjuta till pengar om det som den ena maken ska bidra med inte räcker för den makens personliga behov (6 kap. 2 § ÄktB). Med personliga behov avses exempelvis mat- och bostadskostnader men även utgifter för kläder, rekreation och studier.

Utöver detta så ser bodelningsreglerna annorlunda ut för makar vid en eventuellt äktenskapsskillnad. När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Alltså är allt som inte är enskild egendom att anse som giftorättsgods och ska då ingå i bodelningen.

Slutsats
Om ni fortsätter vara i ett samboförhållande har din sambo och du inte någon större arvsrätt utan ett testamente (bortsett från gemensam bostad och bohag om det förvärvats för er gemensamma användning). Kvarlåtenskapen kommer då att förfalla era barn under förmyndares förvaltning.

Om ni skulle ingå ett äktenskap med varandra, har den efterlevande maken rätt till all kvarlåtenskap. Era barn ärver då med s.k. efterarvsrätt.

Izel I
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (501)
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (96356)