Sambors arvsrätt genom testamente

2015-03-04 i Testamente
FRÅGA
Hej!Vi är tre syskon vars pappa nyligen har avlidit, vår mamma är död sedan 21 år tillbaka, dom var gifta så pappa ärvde allt då. Pappas sambo säger nu att dom har ett testamente där det står att hon får bo kvar i "orubbat bo". Vi undrar nu om hon verkligen har rätt till detta då hon inte är ägare eller delägare till huset. Hon flyttade in till pappa så det är vårt barndomshem. Dom har inga barn ihop.Om hon nu har rätt till detta får hon då bo kvar hur länge som helst? Och innebär det även att hon ärver om huset skulle säljas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dina fråga aktualiserar reglerna i sambolagen vilken du hittar (här) samt reglerna i Ärvdabalken (ÄB) vilken du hittar (här).

Viktigt att veta är att, till skillnad från gifta makar, så ärver inte sambor varandra (såvida ett testamente inte är upprättat till förmån för varandra men detta återkommer jag till).

När ena sambon avlider finns det en rätt för efterlevande sambo att begära bodelning enligt sambolagen 8§ (här) där endast samboegendom skall ingå. Vad som utgör samboegendom beskrivs i sambolagen 3§ (här) där det framgår att sambors gemensamma bostad och bohag ugör samboegendom. Denna bestämmelse förutsätter att bostaden är införskaffad för ett gemensamt bruk, alltså i syfte att utgöra det gemensamma hemmet. Observera att det inte spelar någon roll vem som har köpt bostaden då det är syftet med köpet som är avgörande. Detta krav verkar dock inte uppfyllt i detta fall eftersom er pappas sambo flyttade in till honom i ert barndomshem i ett senare skede. Detta innebär att huset inte utgör samboegendom och skall därmed inte ingå vid en bodelning enligt huvudregeln.

Det finns dock möjlighet att göra avsteg från denna huvudregeln. Detta kan ske genom att sambos upprättar ett testamente sinsemellan. I frågan framgår det att er pappa vill att efterlevande sambo ska få bo kvar i "orubbat bo" vilket innebär att han vill att hon ska ha möjlighet att bo kvar i huset efter hans död. Testamentet skall såldes finnas där som en säkerhet för den efterlevande sambon.

Er pappa har alltså laglig rätt att testamentera bort egendom till hans efterlevande sambo. Något att observera är dock att du och dina syskon i egenskap av bröstarvingar alltid har rätt till halva er arvslott i form av laglott vilket är en rätt som man inte kan kränka genom ett testamente, se ÄB 7 kap. 1 § (här). För att få ut er laglott så måste ni begära laglottsjämkning, se ÄB 7 kap. 3§ (här), med andra ord, jämkning av testamentet. Resterande del (andra halvan av arvslotten) har dock er pappa rätt att testamentera bort till sin sambo.

Av frågan framgår det inte om några begräningar fanns i testamentet gällande exempelvis vad som skall gälla för överlåtelse av huset, om det får säljas eller inte etc. Vanligt i ett testamente är att arvlåtaren skriver att det som återstår av bröstarvingarnas arvslott efter att lagotten har utgått till dessa ska tillfalla exempevis, efterlevande sambo med fri förfoganderätt. Detta innebär att sambon får full dispositionsrätt över huset och har därmed rätt att sälja, nyttja eller ge bort egendomen men inte testamtera bort den. Har sambon genom testamente erhållit egendom med fri förfoganderätt innebär detta att du och dina syskon har rätt till så kallat "efterarv" vilket betyder att ni har rätt att ärva er pappas sambo när hon går bort. Storleken av efterarvet utgör en kvotdel av den efterlevande sambons kvarlåtenskap vid dennes frånfälle. Kvotdelen utgörs av kvoten av det den efterlevande sambon erhöll med fri förfoganderätt och dennes totala förmögenhet vid tiden för er pappas död.

Jag kan tyvärr inte ge något tydligare svar än detta då jag vet för lite om testamentets innehåll. Har du inte fått svar på dina frågor råder jag dig till att skicka in en ny fråga till Lawline där du förtydligar innehållet i testamentet.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Jessica Knecht
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2529)
2020-07-16 Testamentets giltighet
2020-07-15 Kan ett testamente som inte uppfyller formkraven bli giltigt?
2020-07-12 Är en kopia av ett testamente giltigt?
2020-07-09 Vad krävs för att testamente ska vara ogiltigt?

Alla besvarade frågor (81927)