FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal17/07/2015

Samboegendom - ett avsteg från en likafördelning

Hej.

Jag är mitt uppe i en separation och undrar över ett par grejjer i sambolagen.

jag har några vapen och en motorcykel med utrustning som jag undrar över om det faller under följande:

6 § Med sambors gemensamma bohag avses i denna lag, om inte annat följer av 7 §, möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk.

7 § Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål.

Vapnen används typiskt för fritidsändamål och det är bara jag som får nyttja dem eftersom dom står på mig. samma med motorcykeln egentligen, bara jag som har körkort till den, utrustningen passar ju bara mig.

Ska dessa grejjer tas upp i bodelningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du verkar ha god koll på rättsläget, men jag kommer ändå att framföra ett komplett svar så att det kan följas upp av även andra besökare.

Bodelning

Bodelning görs med utgångspunkt i ett på förhand upprättat samboavtal mellan samborna. Om inget har avtalats mellan dem, ska samboegendom vid upphörande av ett samboförhållande, på begäran av någon av samborna, fördelas mellan dem genom bodelning, 8 § sambolagen (2003:376).

En separation utgör i lagens anda ett sådant upphörande, 2 § första stycket 2. Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning, 3 §. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och andra lösören som är avsett för det gemensamma hemmet, 6 § första meningen.

Undantag till bohagsfördelning

I samboegendom ingår inte egendom som en sambo har fått i gåva eller genom testamente av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda och även sådant som träder in i stället för sådan egendom, exempelvis pengar, 4 §.

Från sambors gemensamma bohag undantas sådant som uteslutande brukas av endast den ena sambon, 6 § andra meningen. Ett annat undantag är sådant som huvudsakligen används för fritidsändamål, 7 §. Bohag som finns i en annan bostad än den gemensamma, det vill säga en fritidsbostad som ägs av den ena sambon, anses falla under undantaget. Vidare anses hobbyredskap, idrottsutrustningar, samlingar av föremål, musikinstrument och sällskapsdjur tillhöra undantagskategorin, jfr prop. 1986/87:1 s. 134. Det torde förekomma att även böcker faller utanför samboegendom, såtillvida de förvärvats och faktiskt används uteslutande av den ena sambon.

Sammanfattning och avslutning

Bodelning ska göras avseende samboegendom, det vill säga egendom som har förvärvats för gemensam användning. Din motorcykel utgör inte bohag och ska ska således inte ingå i bodelningen. Dina vapen får endast användas av dig och verkar typiskt sett användas som en fritidshobby. Vapen är inte heller tillräckligt vanligt i ett bohag för att ses som något som typiskt sett används gemensamt, vilket stärker argumentet att det är fråga om en fritidshobby. Bara det faktum att endast du kan använda det medför att det inte ska ingå i bodelningen.

Varken din motorcykel eller dina vapen ska, mot bakgrund av de förutsättningar som du har angivit, ingå i bodelningen.

Du hittar sambolagen här.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?