Samboegendom

2017-06-06 i Bodelning
FRÅGA
Jag har en villa sedan många år tillbaka som jag står som ensam ägare till.Jag träffade min sambo som nu bott hos mej i 3 år.Efter ett halvår efter vi träffats sålde han sitt hus o flyttade in hos mej.Dock har han varit skriven på sitt kontor.Ett år in i vårt samboskap köpe min sambo en nyproducerad lägenhet dit vi båda nu planerar att flytta.Denna är nu färdigbyggd o dax för slutbetalning och inflytt. Hur kommer sambolagen fundera för oss?Kan min sambo bli tvungen att dela värdet på sin bostasrätt med mej om vi flyttar dit även om jag behåller mitt hus o ev hyr ut det i andra hand? Spelar det någon roll om jag bokför mej i nya lägenheten eller fortfarande är skriven på villadressen o var min sambo kommer vara skriven,på kontoret eller lägenhetsadressen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

1. Sambolagens tillämplighet

1 § Sambolagen är tillämplig på sambor med vilket avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Enligt 1 § st. 3 gäller sambolagen endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gifta.
Kravet på gemensamt hushåll har ansetts betyda ”ett samarbete i vardagliga göromål samt ett visst mått av ekonomiskt gemenskap eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete. (prop. 2002/03:80 s. 28)
Beträffande kravet på att det ska vara stadigvarande så finns det i lagen inte en exakt angivelse på hur länge paret ska ha bott tillsammans för att det ska anses vara stadigvarande. Riktlinjer i praxis är att paret ska ha bott tillsammans i sex månader. Tiden kan dock vara kortare på grund av andra faktorer. En sådan faktor kan vara att paret har ett gemensamt bankkonto.
Om paret har barn eller har gemensam folkbokföringsadress kan i regel samboförhållande presumeras. Detta är även fallet när paret uttryckt vilja att deras förhållande skall betraktas som ett samboförhållande. (prop. 1986/87:1 s. 368)

1.1 Aktuella fallet
I ert fall kommer sambolagen med stor sannolikt att vara tillämplig trots att ni inte har gemensam folkbokföringsadress. Detta på grund av att ni har bott tillsammans länge i ett parförhållande och borde ha gemensamt hushåll.

2. Bodelning

När samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska på begäran av någon av samborna samboegendom fördelas mellan dem genom bodelning enligt 8 § sambolagen.

3. Samboegendom

Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning enligt 3 § sambolagen. Detta gäller förutsatt att ni inte har avtalat att bodelning inte ska ske enligt 9 § eller att egendomen givits genom gåva, testamente eller arv med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda enligt 4 § sambolagen.

Med sambors gemensamma bostad avses enligt 5 § olika typer av egendom (fast egendom, byggnad, hyresrätt, bostadsrätt etc. ) som är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakliga för detta ändamål.

3.1 Villan

Villan som du har haft innan samboförhållandet har inte förvärvats för gemensam användning och skulle inte omfattas i en eventuell bodelning.

3.2 Bostadsrätten

Lägenheten som din sambo har köpt och som ni planerar att flytta in till synes vara förvärvad för er gemensamma användning. Vidare verkar lägenheten var avsedd som ert gemensamma hem och att det kommer innehas huvudsakligen för detta ändamål.

Lägenheten skulle således omfattas i en bodelning fastän att du inte skulle vara bokförd på lägenhetsadressen eftersom ni har ett samboförhållande och eftersom förutsättningar för att lägenheten ska utgöra ett samboegendom är uppfyllt. Att din sambo är bokförda på en annan adress borde inte utgöra något problem men skulle möjligen kunna påverka villkoren som jag precis har gått igenom .Jag skulle dock inte tro att det är ett problem om villkoren är uppfyllda. I lagen ställs inget krav på att sambon måste folkbordförd på bostaden som förvärvats för gemensam användning.

4. Andelsberäkning, skuldtäckning och lottläggning

Vid en bodelning ska sambors andel i samboegendom beräknas enligt 12 § och därefter ska skulder räknas av enligt 13 §. Därefter sker en lottläggning enligt 16 och 17 §§ sambolagen. Vardera sambo behåller som huvudregel sin egendom och den som har mest samboegendom bestämmer vad som ska utges till den andra. Istället för att utge egendom skulle din sambo kunna utge motsvarande belopp i pengar istället enligt 17 §. Du skulle således få hälften av bostadens värde.

Eftersom jag inte har kännedom om värdet på huset och om eventuella skulder samt andra samboegendom kan jag inte göra en beräkning. Du kan gärna återkomma med mer information som du så önskar.

Vill även avslutningsvis kort påpeka om att det finns övertaganderätt av samboegendom enligt 16 § st. 2 sambolagen. Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få egendomen i avräkning på sin lott eller om värdet är ringa utan avräkning. Övertagandet av egendomen från den andra sambor förutsätter dock att detta med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.
Vid ett sådant övertagande ska kompensation utges om den andra sambon inte tillgodoses med egendom ur samboegendomen enligt 17 § st. 2 sambolagen.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Med Vänliga Hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97674)