Samboavtal och bodelning

Bodelning för sambos när måste den göras?

Vad omfattar samboavtalet? skulder? Tillgångar?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboskap regleras i Sambolagen (2003:376). Bodelning görs på begäran av någon av samborna när samboförhållandet upphör av annan anledning än att ni ingår äktenskap. En sådan framställan ska göras senast ett år efter att samboskapet upphörde. Detta gäller enligt lagens 8§. Att bodelning ska göras är inget absolut krav, vill ni lösa det er emellan utan att följa lagens mallar att är det fritt fram. Ett samboförhållande anses enligt 2§ upphört om 1) Samborna eller någon av dem ingår äktenskap, 2) Om samborna flyttar isär eller 3) Om någon av samborna avlider.

Vid en bodelning är det sambornas samboegendom som fördelas på de samboende. Till samboegendomen räknas er gemensamma bostad och bohag, om den har förvärvats för gemensam användning. Undantag görs för viss egendom enligt 4§, bland annat för egendom en sambo erhållig genom arv eller med föreskrift att egendomen ska vara enskild. Andelen en sambo har rätt till beräknas enligt vissa steg, där en likadelning ska ske efter det att bland annat skuldtäckning har getts till vardera sambo. Detta stadgas i lagens 12-14 §§. Andelarna kan även jämkas om det med hänsyn till ekonomiska förhållanden eller omständigheter i övrigt är en oskälig uppdelning.

Samboavtalet regleras i sambolagens 9§. Genom ett avtal kan man avtala bort hela eller delar av sambolagens bestämmelser och på så sätt frångå den legala ordningen för bodelning. Det råder avtalsfrihet och ni får genom samboavtalet avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna. I avtalet får ni således reglera i princip vad ni vill rörande era ekonomiska tillgångar och skulder och förhållandet mellan er.

Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen.

Hoppas ni fått svar på er fråga, annars är ni välkommna att återkomma med en ny fråga!

Vänligen, .


Erica LeufstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning