Sambo ärver med fri förfoganderätt genom testamente och efterarvsrätt för särkullbarn

2019-10-14 i Testamente
FRÅGA
Min pappas sambo avled 2015. I bouppteckningen fanns ett testamente med där det står att "Den av oss som överlever den andra ska erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.Vid bådas frånfälle skall kvarlåtenskapen fördelas enligt följande.....Pappas sambo har en son och jag har en halvsyster på pappas sida. Min halvsyster ska tilldelas sin laglott och resterande ska tillfalla mig och sambons son.Vad innebär detta?Sonen till pappas sambo gick hem till min pappa före bouppteckningen och hämtade alla sin mors guldsmycken till ett okänt värde. Han har även berättat för mig att hans mor låste in stora summor pengar i sin sons kassaskåp. Han har även sagt att det finns gömda pengar i bostaden och om jag hittar dem är pengarna mina. Det finns kontoutdrag där man kan se att pappas sambo systematiskt, under 2013, tömmer sitt bankkonto på pengar. Pengarna finns inte redovisade i bouppteckningen. Det rör sig om ca 300 000:-.Är detta lagligt?Skulle jag och min halvsyster varit kallade till pappas sambos bouppteckning eftersom vi står med i testamentet?I bouppteckningen står sonen som ensam arvtagare.Är detta rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) och Brottsbalken (BrB).

Vad innebär testamentet nu innan din far har dött?
Det framgår av testamentet att din far kommer få behålla all hans sambos egendom med fri förfoganderätt tills det att han går bort. Dock hade din pappas sambos son rätt att få ut sin laglott vid sin mammas bortgång om det var så att han jämkade testamentet, 7 kap. 3 § ÄB. Denna jämkning måste ske inom sex månader från det att han fick reda på testamentet, vilket jag förstår inte har gjorts. Han får således vänta på sin lott tills det att din far dör.

Laglotten är den lott som en bröstarvinge, det vill säga någons barn, alltid har rätt till oavsett om det har skrivits ett testamente som säger att alla pengar ska gå till någon annan. Som barn till en avliden förälder har barnet (eller barnen tillsammans om det finns flera) rätt till halva arvet som föräldern lämnar efter sig. Finns det flera barn (syskon) får de alltså dela lika på denna hälft.

När din far går bort
När din far går bort framgår det av testamentet att din halvsyster ska ha rätt till sin laglott. Denna del utgörs av hälften av din fars arv (om man räknar bort den del som hans sambo lämnade efter sig med fri förfoganderätt). Hur räknar man då bort den del av arvet som din far fick av sin sambo? Jo, man räknar helt enkelt ut procentuellt hur mycket som hennes del utgjorde av din fars totala del vid tillfället som han fick del av arvet.
Det är även så att du har rätt till din laglott som också är en del av denna arvslott, vilket innebär att din och din systers laglotter tillsammans utgör hälften av arvet som din far lämnar efter sig. Din halvsyster har således rätt till sin laglott som utgör en fjärdedel av det arv er far lämnar efter sig, 7 kap. 1 § ÄB.

Jag förstår att detta kan upplevas en aning rörigt och därför ska jag försöka demonstrera det med ett exempel.

Låt oss säga att din fars sambo lämnar 100 000 kr efter sig. Detta ärver din far med fri förfoganderätt, vilket i princip innebär att han får använda pengarna och egendomen hur han vill så länge han inte testamenterar bort dem till någon annan eller skänker bort en stor del av dem. Din far har vid detta tillfälle 300 000 kr själv, vilket innebär att han sammanlagt med sin sambos arv har 400 000 kr. Den del som han ärvt av sin sambo utgör således 25 % av hans totala egendom efter arvet.

När din far går bort ska din halvsyster få ta del av sin laglott. Laglotten räknas ut genom att vi fört räknar bort den del som han ärvt av sambon med fri förfoganderätt, det vill säga 25 % oavsett om hans arv nu är större eller mindre än 400 000 kr. Den procentuella delen kvarstår alltså. Nu gör vi dock det enkelt för oss och säger att din pappas egendom inte har förändrats och han fortfarande har 400 000 kr. Med avdrag för 25 % finns det 300 000 kr kvar. Hälften av denna summa utgör arvslotten, vilket du och din halvsyster delar lika på för att få ut er laglott. Din halvsysters laglott är således 150 000/ 2 = 75 000 kr.

Kvar av arvet efter detta är 400 000 – 75 000 = 325 000 kr. Denna summa får sedan du och din fars sambos son dela lika på, vilket innebär att ni får 162 500 kr vardera.

Smyckena
Det faktum att din pappas sambos son har tagit smycken ut huset är inte okej om han inte har fått tillåtelse till det. Är det så att din far inte vet om det kan det till och med räknas som stöld enligt 8 kap. 1 § BrB. Dock är detta långsökt då det var mellan tre och fyra år sedan som detta skedde och ingen polisanmälan gjorts, vilket tyder på att det ansågs vara okej.

Däremot kan det räknas som ett förskott på arv enligt 6 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att hälften den summa som smyckena var värda ska dras av på sonens arv vid din fars bortgång. Du ska alltså ha rätt till hälften av smyckenas värde.

Pengarna i kassaskåpet
Precis likadant gäller med pengarna som din fars sambo låste in i sin sons kassaskåp. Detta är vad jag kan utläsa att räkna som förskott på arv vilket även det innebär att du har rätt till hälften av denna summa genom att avdrag på sonens arv görs även här, 6 kap. 1 § ÄB.

De tömda pengarna på 300 000 kr
Din fars sambo hade rätt att göra vad hon ville med sina pengar. Om det däremot är så att hon har gett dessa pengar till sin son är de att räkna som förskott på arv. Det är med andra ord lagligt så vitt jag kan se.

Bouppteckningen
Eftersom du och din halvsyster har rätt till arv enligt testamentet så skulle ni ha kallats till bouppteckningen. Att ni inte blev kallade är således felaktigt. Ni hade även rätt att delges testamentet vid sambons bortgång.

Det faktum att sonen står som ensam arvtagare på bouppteckningen är felaktigt eftersom det framgår av testamentet att du har rätt till hälften av sambons arv vid din fars död. Således är även du arvtagare.

Avslutning
Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och är det så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2374)
2020-02-18 Rätt att träda i förälders ställe vid testamente
2020-02-17 Testamentestolkning
2020-02-16 Måste man precisera egendom i ett testamente?
2020-02-14 Hur ska man gå tillväga om man vill göra tillägg i testamente?

Alla besvarade frågor (77187)