Säljaren kräver tillbaka köpeobjektet

2016-10-02 i Avtal
FRÅGA
Efter att en väninna har haft en häst på prov i två månader så skulle hon nu betala hästen enligt avtalet. Då har säljaren ångrat sig plötsligt och vill hämta hem hästen. Men i avtal står inget om att säljaren kan ångra sig utan det står att köparen SKALL betala hästen den 30/9 och om köparen ångrar sig ska hästen levereras tillbaka till säljaren. Kan dem verkligen ta honom tillbaka? Det är ett ganska lamt avtal men jag var med när det skrevs och egentligen ville säljaren att hästen skulle betalas direkt när min väninna hämtade honom men hon ville varar trygg med köpet och bad därför om att få ha honom på prov. Nu vill hon ju köpa honom men får inte de.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom avtalsrätten finns en princip som kallas pacta sunt servanda, vilket betyder avtal ska hållas på latin. Principen är fundamental för avtalsrätten och dess innebörd är ganska uppenbar. När två parter har avtalat om att någonting ska gälla, kan inte en av dem sedan dra sig ur avtalet hur som helst. Det går inte att ångra sig i efterhand, såvida inte avtalet kan hävas eller ogiltigförklaras enligt någon särskild lagregel i det enskilda fallet. Om din väninna och säljaren hade kommit överens om ett köp, kan alltså inte säljaren utan vidare kräva att köpet ska gå åter.

För att bedöma din väninnas fall måste vi dock först och främst avgöra exakt vad din väninna och säljaren hade avtalat om. Vad jag förstår, är du och din väninna av uppfattningen att avtalet innebär att din väninna har köpt hästen av säljaren, men inte behövt betala förrän efter två månader och även har haft rätt att ångra sig och häva avtalet under denna prövotid. Jag tänker dock ta mig friheten att även spekulera i hur säljaren kan tänkas betrakta situationen. Säljaren är troligen av uppfattningen att avtalet endast inneburit att din väninna fått låna hästen under två månader, med möjlighet att därefter komma överens om ett eventuellt köp. Om denna uppfattning skulle vara riktig, kan alltså säljaren kräva tillbaka hästen eftersom inget köp ännu har skett.

Din väninnas problem handlar alltså framför allt om avtalstolkning. Vilken innebörd hade egentligen avtalet mellan henne och säljaren? Eftersom det finns ett skriftligt avtal kan antagligen mycket vägledning hämtas ur det, men man bör även ha i åtanke att eventuella muntliga överenskommelser också kan utgöra bindande avtal.

Det är givetvis omöjligt för mig att avgöra exakt hur avtalet ska tolkas eftersom jag saknar både tillgång till det skriftliga avtalet och insikt i vad som har sagts mellan avtalsparterna. Av vad jag kan utläsa i din fråga verkar dock mycket tala till din väninnas fördel. Att datumet för betalningen och även (förmodar jag) storleken på köpeskillingen har fastställts tyder på att parterna har kommit överens om ett köp. Att avtalet innehåller en bestämmelse om att köparen har rätt att ångra sig, men inte uttryckligen ger säljaren en motsvarande rätt, tyder också på att avtalet inneburit ett fullbordat köp. Att säljaren dessutom ursprungligen ville att betalning skulle ske omedelbart tyder också på att avsikten med avtalet var en försäljning av hästen.

Sammanfattningsvis beror alltså din väninnas situation på om ett bindande köpeavtal har kommit till stånd eller inte. Säljaren har endast rätt att kräva tillbaka hästen om inget sådant avtal föreligger. För att avgöra om så är fallet eller inte, måste man i den mån det är möjligt tolka både det skriftliga avtalet och eventuella muntliga sidoöverenskommelser. Min bedömning är att mycket talar för att ett bindande köpeavtal föreligger, men den bedömningen är ofullständig eftersom jag inte har tillgång till det skriftliga avtalet och inte heller vet exakt vad som har sagts mellan din väninna och säljaren.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1406)
2021-01-14 Felstavat namn på anställningsavtal
2021-01-12 Är det brottsligt att sälja något dyrare än vad man köpt det för?
2021-01-03 Kan restaurangpersonal vägra en kund en rätt om de misstänker allergi?
2021-01-01 Skyldiga att betala hyra trots uppsagt avtal innan inflytt

Alla besvarade frågor (88084)