Så som köpare kan man inte förlita sig på en av säljaren utförd överlåtelsebesiktning vid köp av fastighet

2017-12-30 i Fel i fastighet
FRÅGA
Fel fastighet.Hej!Radhus med krypgrund som vi bott i 1,5 år.Hade ingen egen besiktningsman.Säljaren hade gjort en överlåtelsebesiktning via Anticimex.För några veckor sedan lossade en golvlist i köket som var fastspikad. Under den på väggen / tapeten var det helt svart. Vi "grävde" vidare och upptäckte att en hel vägg och även bjälkar är kraftigt angripna av svartmögel. Möglet sitter på insidan av tapeterna och under golvet. Ej synligt från utsidan. Vid detta utrymme är en tvättmaskin och diskbänk.Ingen konstig lukt, eller verkade fuktangripet från utsidan vid köptillfället Anticimex har ej undersökt i detta område. Inga anmärkningar på överlåtelsebesiktningen. Vi kommer att behöva total- sanera golv och väggar i hela köket.Är detta ett dolt fel som säljaren, eller Anticimex skall stå för? Om inte, kan man använda sin hemförsäkring istället?Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om fastigheten avviker från vad som följer av avtalet eller vad du som köpare med fog kan förutsätta vid köpet har man rätt till avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Som köpare får man dock inte åberopa fel som man borde upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet (4 kap. 19 § jordabalken).

Det innebär att det är vad ni borde ha upptäckt eller haft fog att förutsätta vid köpet som är avgörande för huruvida det föreligger ett dolt fel eller inte. I ett fall som prövats i Högsta domstolen i år slår domstolen fast följande:

"[...] att nöja sig med att ta över en av säljaren beställd och i dennes intresse utförd överlåtelsebesiktning i stället för att anlita en egen besiktningsman, har köparna inte gjort vad de hade kunnat göra för att undvika eller i allt fall minska den köparrisk som följer med riskfördelningen enligt 4 kap. 19 § JB" (se NJA 2017 s. 113, punkt 49 och 50 i Högsta domstolens domskäl).

Det innebär att man som köpare inte kan använda sig av en av säljaren beställd överlåtelsebesiktning utan man har en skyldighet att själv utföra en besiktning. För att ni ska kunna hävda dolt fel krävs således att man, vid en besiktning som ni som köpare beställt, inte hade kunnat upptäcka felet. Vad som framkommit vid säljarens överlåtelsebesiktning kan således inte läggas till grund för att hävda dolt fel.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara Görrel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (486)
2021-12-30 Fel i gammal byggnad
2021-12-07 Kan ett dödsbo friskriva sig från dolda fel?
2021-11-30 Dolda fel i fastighet
2021-11-13 Avsaknad av bygglov trots utfästelse om att lov finns - fastigheten felaktig?

Alla besvarade frågor (98668)