Röklukt i lägenhet - störning i bostadsrättslagens mening

2016-05-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Bor i en bostadsrätt och en granne till mig röker och röken läcker in i min lägenhet. Varje dag stinker min lägenhet av rök. Har under flera år klagat hos föreningen utan att något blivit gjort. Nu har det gått så långt att jag vantrivs i mitt hem. Mår riktigt dåligt. Vet ej vad jag ska göra. Är svårt sjuk och önskade att jag slapp flytta.
SVAR

Hej!

Tack för er fråga. Regler om störningar vid boende i bostadsrätt finns i 7 kap. 9 § bostadsrättslagen (här) där det stadgas att när bostadsrättshavaren använder lägenheten ska denne se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras boendemiljö och inte skäligen bör tålas.

Då röklukt kan anses utgöra en hälsorisk kan det klassas som en störning i lagens mening. Om det utgör en störning eller ej avgörs dock av en bedömning i varje enskilt fall. Du beskriver det som att din lägenhet ständigt luktar rök och att du även mår fysiskt dåligt vilket talar för en störning i ditt fall.

Jag rekommenderar dig att kontakta din bostadsrättsförening igen då de vid en sådan störning är skyldiga att ge din granne en tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, 7 kap. 9 § 2 st. BRL och hänvisa till denna paragraf vid kontakt med föreningen. Om föreningen inte agerar enligt ovan har de åsidosatt sina skyldigheter enligt 7 kap. 4 § BRL. Då kan du vända dig till hyresnämnden för rådgivning:

www.hyresnamnden.se

Om föreningen har gett din granne en tillsägelse och denne inte rättar sig efter den anses nyttjanderätten till bostaden förverkad enligt 7 kap. 18 § 1 st. 5 p. BRL vilket innebär att föreningen är berättigad att säga upp din granne med stöd av 7 kap. 20 § BRL. Det är då din granne som måste flytta. Du ska med andra ord inte behöva känna att du ska tvingas flytta p.g.a. störningen.

Det kan hända att muntlig uppgift om röklukten inte är tillräckligt som bevisning utan ni bör dokumentera störningen på ett utförligt och tydligt sätt. Anteckna när det luktar rök och kontakta bostadsrättsföreningen vid dessa händelser så de tydligt märker av störningen.

Lycka till och hör av dig igen om du har några funderingar!

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1123)
2021-01-18 Gåva av bostadsrätt med villkor om nyttjanderätt
2021-01-18 Fel i fastighet
2021-01-18 Krav för att få ha en inneboende i en bostadsrätt
2021-01-18 Vem ansvarar för ventil i rökkanal i bostadsrättslägenhet?

Alla besvarade frågor (88254)