Riskerar jag husrannsakan efter misstanke om narkotikabrott?

Hej! Jag har inatt för första gången blivit arresterad till grund av misstanke av diverse narkotikabrott. De brott jag nu blivit misstänkt för är som följande:

Innehav + Påverkan: Sa att jag va stressad och bara tog med allt ja hade. Därav mängden. (Enligt polisen ca 10g amfetamin ca. 5-10g hasch, 6 kartor av olika typer av bensodiazepiner.) Höll mig lugn. Var både artig och medgörlig, vilket en av de ursprungliga konstaplarna - som tog med mig till station konstaterade och visade tacksamhet för. Möjligtvis även vara värt att nämna att jag var klädd i kostymkläder och att anledningen till att initierade konversationen var att jag frågade om de kände till festlokalen.

Överlåtelse: Sa att en kompis kanske ville ha. Men att jag inte visste. Dessutom att hon är en bekant jag träffat en gång.

Höll mig lugn här men ovanstående sa jag då jag "förfestat" på den fyra timmars tågresan. (Som du förstår var det fullständigt onödigt, förvisso talar mängden möjligtvis för Överlåtelse i sig.)

Min frågor är. Riskerar jag nu husrannsakan? i så fall inom vilken tidsram? Hur sannolikt är det jag blir dömd för samtliga? Dvs. riskerar fängelse. Kan en skicklig advokat ha chans att förhindra det?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns det en risk för husrannsakan?
För att en husrannsakan ska kunna ske krävs att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa och att misstankesnivån uppnått skälig misstanke (28 kap. 1 § rättegångsbalken).

Då du påträffats med narkotika och blivit gripen kan det antas att "skälig misstanke" är uppfylld. "Anledning att anta" är ett lågt beviskrav där polisen endast behöver bevisa att det finns en misstanke om brott, vilket det lär finnas i ditt fall. Narkotikabrott har fängelse i straffskalan och därför är även rekvisitet "på vilket fängelse kan följa" uppfyllt (1 § narkotikastrafflagen).

För att besvara din fråga så finns det en risk för att det sker en husrannsakan i din bostad. Det måste emellertid göras en proportionalitetsbedömning där åtgärden måste väga upp det intrång och det men som åtgärden innebär för den misstänkte (28 kap. 3 a § rättegångsbalken).

Inom vilken tidsram en husrannsakan kan göras kan jag inte besvara, utan är något som beslutas av förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Det framgår emellertid att en husrannsakan inte utan särskilt skäl får ske mellan tiderna 21:00 - 06:00, då den misstänkte har rätt till sin nattvila (28 kap. 6 § rättegångsbalken).

Vad kan straffet bli?
Hur sannolikt det är att du blir dömd för brottet/brotten och vad straffet skulle bli är upp till domstolen som gör en bedömning i varje enskilt fall.

De brott som kan vara aktuella i ditt fall är olovligt innehav, brukande samt överlåtelse av narkotika. Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden är 14 dagars fängelse upp till tre års fängelse (1 § narkotikastrafflagen).

Om brottet kan anses vara grovt är straffskalan fängelse i lägst två år och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet kan anses vara grovt beaktas om brottet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning (eller yrkesmässigt), om det avser en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art (3 § första stycket narkotikastrafflagen).

Hovrätten över Skåne och Blekinge framställde 2004 riktlinjer för bestämmande av straffvärde vid bl.a. narkotikabrott (se riktlinjerna här). Den kan ge en indikation på straffvärdebedömningen, men det är viktigt att ha i åtanke att det är domstolen som gör en bedömning i varje enskilt fall, där påföljden kan avvika från tabellen. T.ex. så skulle enbart 10 gram amfetamin enligt tabellen ge en påföljd på 2 månader (dvs. narkotikabrott av normalgraden). Din totala mängd narkotika påverkar det totala straffmätningsvärdet och därmed även om brottet anses grovt eller av normalgraden. Vilket i sin tur påverkar påföljden.

Vid straffmätningsvärde under totalt ett år ska domstolen enligt huvudregeln inte döma till fängelse, utan istället till villkorlig dom eller skyddstillsyn (30:4 brottsbalken). Narkotikabrott är dock ett s.k. artbrott, där domstolen ska döma till fängelse förutom när brottet anses vara av ringa karaktär. Blir du dömd för brottet/brotten och domstolen anser att det är brott av normalgraden eller grovt, så ska domstolen döma till fängelse.

Sammanfattning
Det finns en risk att de genomför en husrannsakan i din bostad, men det krävs att ingreppet väger upp det intrång och det men som åtgärden innebär för dig. Vilken tidsperiod som en husrannsakan kan ske kan inte jag besvara utan är något som förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten beslutar. Husrannsakan får emellertid inte ske mellan 21:00-06:00, om det inte föreligger särskilda skäl.

Hur sannolikt det är att du blir dömd för brotten och vad straffet skulle bli är upp till domstolen som gör en bedömning i varje enskilt fall. Enbart 10 gram amfetamin har ansetts vara narkotikabrott av normalgraden och påföljden har då varit 2 månaders fängelse. Då du påträffats med en större mängd narkotika kan det innebära ett längre fängelsestraff. Eftersom narkotikabrott är ett artbrott så ska domstolen döma till fängelse, om inte brottet anses vara ringa. Blir du dömd för brotten riskerar du alltså fängelsestraff. En försvarsadvokat kan hjälpa dig föra din talan, men det är upp till rätten att avgöra målet och ta beslut om eventuell påföljd.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Vänligen,

Matilda BergströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”