Ringa stöld straff

FRÅGA
Hej jag är 17 år snart 18 nästa månad fyller jag 18 år. Jag är anklagad för ringa stöld på 95 kr vilket staff kommer jag att få då. Jag är polisaabmäld och ska ha förhöret snart.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad ett straff kan bli om du är anklagad för ringa stöld.

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB)

Varje brott har en straffskala som beskriver vilken typ av påföljd som kan bli aktuell och hur långt ett straff får vara

Straffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). Straffvärdet ska bestämmas inom gränserna för brottets straffskala. Vilken straffskala ett brott har anges i varje enskild straffbestämmelse, och beror av hur allvarlig den aktuella brottstypen är i jämförelse med andra brottstyper.

Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i lägst 14 dagar till högst 6 månader (8 kap. 2 § BrB)

Fängelse ses generellt sett som en olämplig påföljd

I svensk rätt finns en uppfattning att fängelse generellt sett är en olämplig påföljd. Domstolen ska i sin bedömning av om fängelse är en lämplig påföljd beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Omständigheter som beaktas är brottets bedömda straffvärde, den tilltalades eventuella tidigare brottslighet och vilken typ av brott som den tilltalade nu står åtalad för (30 kap. 4 § BrB). Huvudregeln är att straffvärdet ska vara minst ett år för att fängelse ska anses vara lämpligt. Eftersom det högsta straffet vid ringa stöld är fängelse i 6 månader är det mer troligt att straffet blir böter.

Straffrabatt finns för den som blir dömd för brott innan 21 års ålder

Om någon begår brott under 21 års ålder, så ska gärningsmannens ungdom särskilt beaktas när straffet bestäms (29 kap. 7 § BrB). Utgångspunkten är gärningsmannens ålder då brottet begicks.

Vad innebär detta för dig

Jag kan tyvärr inte fastställa vad straffet blir för dig om du döms för det aktuella brottet du är åtalad för, eftersom jag saknar kännedom om omständigheterna. Straffet kan bara beslutas av en domstol. Det jag kan säga är att det nog inte kommer att vara fråga om fängelse. Om du blir dömd är det förmodligen böter som kommer att vara straffet. Om du var 17 år vid tidpunkten då den aktuella stölden ägde rum har du också straffrabatt på grund av din unga ålder. Storleken på boten kommer förmodligen att vara ungefär hälften så stor som om du hade varit 21 år eller äldre.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?