Ringa narkotikabrott - påföljder för omyndiga

Min son som är 15 år har använt marijuana vid ett flertal tillfällen. Efter att detta uppdagades har vi pratat mycket hemma och han har också gått regelbundet hos Maria-mottagningen. Nu är han kallad till förhör hos polisen för att han är misstänkt för att ha använt narkotika. Jag är jätteorolig över detta och undrar hur vi ska hantera detta. Behöver vi ha en advokat med oss vid förhöret tex? Vilka kan strafföljden bli?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelser i narkotikastrafflagen och i brottsbalken.

Rubriceringsfrågan – hur kommer brottet att rubriceras?

Narkotikabrott av normalgraden 

Enligt 1 § narkotikastrafflagen gäller att den som olovligen (p. 6) brukar narkotika dömas, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. 

Ringa narkotikabrott

Enligt 2 § narkotikastrafflagen döms däremot, om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att anse som ringa, för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Arten narkotika har att göra med hur hälsofarlig narkotikan är och vilka beroendeframkallande och euforiska egenskaper som narkotikan har. Minst farliga arten narkotika är olika former av cannabis, det vill säga hasch och marijuana. Ringa narkotikabrott blir vidare endast aktuellt vid små mängder. Domstolarna använder då schabloner i väldigt stor utsträckning. Gärningsformen är av betydelse för att brottet ska rubriceras som ringa narkotikabrott. Typiskt sett krävs att befattningen varit för eget bruk.  

Påföljdsbestämning

I detta fall kommer narkotikabrottet förmodligen att rubriceras som ringa. 

Straffmätning

Straffskalan för ringa narkotikabrott innefattar ett minimistraff på 14 dagars fängelse enligt 26 kap. 1 § andra stycket brottsbalken (BRB) och ett maximistraff på sex månader. Enligt 29 kap. 7 §  BRB gäller däremot att om någon begått brott innan han eller hon fyllt 21 år ska dennes ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Rätten får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet vid brott, det vill säga att rätten får döma under straffminimum. 

Påföljdsval

Enligt 30 kap. 5 § BRB gäller att för brott som någon begått innan han eller hon fyllt 18 år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Rätten ska enligt 32 kap. 5 § BrB i första hand bestämma påföljden till sluten ungdomsvård i stället för fängelse. Med synnerliga skäl avses främst fall där gärningen har ett högt artvärde. Endast i undantagsfall ska art beaktas. 

32 kap. om överlämnande till särskild vård av unga kommer nog att aktualiseras. Det som är aktuellt är då antingen ungdomsvård, sluten ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning eller vuxenpåföljder.

Sammanfattning

Din son är straffmyndig då han är 15 år gammal. Han kan då dömas för ringa narkotikabrott men eftersom han är så ung så kommer ungdomsrabatten att leda till att straffet mildras betydligt. Har ni möjlighet att anlita en jurist så bör ni göra det alla som är misstänkta för brott har rätt att ha advokat närvarande under förhör. I ditt fall är ju den misstänkte under 18 år och då har du som vårdnadshavare rätt att vara med på förhöret. Boka gärna tid med Lawline Juristbyrå här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Nora ShamuradRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”