Retroaktiv hävning av avtal vid renovering

Hej! Har vi rätt att häva köpet av en badrumsrenovering när det visar sig att firman har haft obehörig personal som utfört tätskiktet? De har också intygat falskt att det är platschefen som utfört det och det stämmer inte. Är massa fel i arbetet utöver det. Vi hade aldrig anlitat firman om vi vetat att de skulle sätta in obehörig personal på arbetet och sedan förfalska intyg. Det var väsentligt för oss att det skulle utföras av behörig personal och fackmässigt.

Vi vill inte att de åtgärdar fel med tanke på att de ändå inte är behöriga och de slutar bara med ännu mer fel. Vi har redan betalt hälften av summan och vill kräva tillbaka dem för att kunna ta in en annan firma för att göra om badrummet.

Firman är extremt otrevliga och inte några vi vill ha vidare kontakt med.

Lawline svarar

Hej! Stort tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag utgår från att ni som beställt badrumsrenoveringen av denna näringsidkaren är konsumenter, det vill säga privatpersoner. I sådana fall är Konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig då lagen reglerar fall när en näringsidkare utför tjänster åt konsumenter enligt 1 § KTjL . Av din fråga framgår det att problemet är att tjänsten är behäftad med olika typer av fel. Frågan är då huruvida tjänsten är att anses som felaktig och om så är fallet, är hävning aktuellt.

Är tjänsten felaktig?

En tjänst är att anses som felaktig om den enligt 9 § 1 stycket 1 punkten KTjL inte har utförts fackmässigt. Att obehörig personal utfört tätskiktet i ert badrum talar för att tjänsten inte har utförts fackmässigt. Vidare är en tjänst att anses som felaktig om den avviker från vad som har avtalats enligt 9 § 1 stycket 3 punkten KTjL. I 4 § KTjL anges att näringsidkaren ska utföra sin tjänst fackmässigt samt med omsorg ta tillvara på konsumentens intressen och samråda med konsumenten vilket er firma inte tycks ha gjort. Sammantaget tyder det på att den utförda tjänsten är felaktig av flera skäl.

Reklamation

För att ni ska kunna göra påföljder gällande mot firman krävs det att ni reklamerar i tid. I 17 § KTjL stadgas att konsumenten måste reklamera den felaktiga tjänsten inom skälig tid för att kunna göra påföljder gällande. Inom två månader är att anses som skälig tid. Reklamera gör ni genom att meddela firman att ni anser att tjänsten har utförts på ett felaktigt sätt.

Påföljder vid felaktigt utförd tjänst

Om det skulle fastställas att tjänsten är felaktigt utförd kan påföljder göras gällande gentemot firman. Dessa påföljder finns i 16 § KTjL. Den påföljden ni önskar, hävning, är en sekundär påföljd vid felaktigt utförd tjänst. Detta eftersom en näringsidkare enligt 20 § 2 stycket KTjL har rätt att först avhjälpa felet om det inte finns särskilda skäl som skulle tala emot det.

Om avhjälpande inte skulle bli aktuellt kan ni gå vidare med att kräva att avtalet hävs. Av din fråga tolkar jag det som att åtminstone en större del av renoveringen redan har slutförts. Därav berör detta fall en så kallad retroaktiv hävning, att häva ett avtal i efterhand. Retroaktiv hävning av konsumenttjänster regleras i 21 § 3 stycket KTjL. Vid retroaktiv hävning gäller ett så kallat förstärkt väsentlighetskrav vilket innebär att de aktuella felen ska vara av väsentlig betydelse för att hävning ska bli aktuellt. Vilken ersättning näringsidkaren har rätt till regleras i 23 § KTjL. Notera även att ni möjligen kan ha rätt till skadestånd enligt 31 § KTjL om dessa fel orsakat er skada.

Vad innebär detta för er?

Först och främst, för att ni ska kunna göra någon form av påföljd gällande krävs det att tjänsten är felaktig. Om så är fallet, krävs även att ni reklamerar dessa fel i tid. Näringsidkaren har rätt att avhjälpa felen innan en hävning skulle kunna bli aktuell.

Hoppas svaret varit till er hjälp, annars är ni varmt välkomna att höra av er igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”