Resning/domvilla vid tjänsteförseelse av domare

2020-05-09 i Domstol
FRÅGA
Vid ett tvistemål vid Norrköpings tingsrätt begick domaren tjänstefel, genomförde förhandlingen utan närvaro och förhör av motpartens (ett bolag) enda ansvarige för handlingen i tvisten, som sådan stod för huvudbevisningen i form av ett brev, och enda anmält vittne för grunden. Vederbörande uteblev, blev återkallad av sitt ombud. Rättegången blev utan någon att förhandla med, det andra närvarande motparts-vittne samt ersättande motparts ansvarigepåstod att de inte var insatta i omständigheterna: de tungt-vägande bevisningarna framfördes inte muntligt på rättegången med åtföljande dom att inga bevisning fanns i målet. Domarens tjänstefel är fastställt av särskilda åklagare, avskriven utan påföljd av allmän åklagare då domaren friades från brottsmisstankeFråga: 1.Har jag rätt att kräva att målet görs om?2. om ja, vilken domstol skall jag ställa begäran: Göta Hovrätt som nekade omprövning redan från början eller till Högsta domstolen? Skall jag begära omgörning p.g. av felaktig handläggning eller resning? Vilken juridisk benämning, träskodon eller vad? finns det prescriptions tid? Målet avgjordes 2016, men brottsmisstanken är ännu inte avskriven. 3. om jag skulle vinna det nya målet, hur får jag tillbaka de pengar som jag hade förlorat på grund av domarens tjänstefel, flera hundratusen kronor? Skall jag kräva pengarna nu att motparten står för rättegångskostnaderna eller skadestånd för domarens fel, av vilken myndighet?
SVAR

Hejsan!

Aktuell lagstiftning: Rättegångsbalken (RB), lag om offentlig anställning (LOA) och skadeståndslagen.

Vad ska ni ansöka om?
Det finns två alternativ i detta fall, antingen resning eller vad som kallas för domvilla. Domvilla har dock en preskriptionstid på 6 månader från den dagen ni fick reda på domen, följaktligen har ni förlorat rätten att ansöka om domvilla, se 59 kap 2§ 2st.

Har ni rätt till resning?
Resningsbestämmelsen som är aktuellt i ert fall hittas i 58 kap 1§ 1st 1p RB. Den lyder på följande sätt:

"om ledamot av rätten eller där anställd tjänsteman med avseende å målet gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller tjänsteförseelse eller om brott som har avseende å målet ligger ombud eller ställföreträdare till last, samt brottet eller tjänsteförseelsen kan antagas hava inverkat på målets utgång".

Eftersom domaren inte blev fälld för brott så kan ni inte åberopa resning på den grund utan frågan blir då om det domaren har gjort är en tjänsteförseelse. Med tjänsteförseelse förstås det som står i 14§ (LOA). För att ett fel ska utgöra en tjänsteförseelse krävs inte att det rör sig om något som är av allvarlig beskaffenhet. Här finns stort utrymme för att argumentera för att det domaren har gjort i och för sig inte utgör brott, men i alla fall är en grov tjänsteförseelse enligt 14§ LOA och att denna tjänsteförseelse har inverkat på målets utgång.

Vart ansöker man om resning och finns det preskriptionstid?
Ni ska begära resning till hovrätten om det är en tingsrättsdom som ni vill ha resning på. I annat fall ska ni ansöka till högsta domstolen, se 59 kap 4§ RB. Preskriptionstiden är 1 år från den dagen ni fick reda på tjänsteförseelsen vilket tyvärr betyder att om ni fick reda på det redan 2016 så har ni förlorat rätten till resning, se 59 kap 4§ 2st RB.

Hur blir det med rättegångskostnader?
Om ni blir beviljade resning innebär det att rättegången ska göras om. Huvudregeln för rättegångskostnaderna är att den som förlorar målet betalar rättegångskostnader, se 18 kap 1§ RB. Det innebär att om ni vinner målet efter resningen så ska motparten betala era rättegångskostnader, inkluderat den rättegången som var innan och den som blir av efter resningen. Det är viktigt att yrka på detta för att ha rätt till det, se 18 kap 4§.

I vissa fall kan man även kräva skadeståndsansvar mot domstolen för fel och försummelse i deras myndighetsutövning enligt 3 kap 1 skadeståndslagen. Detta kommer dock i andra hand i det fall ni inte får full ersättning genom rättegångsskostnader. Det är möjligt att ni kan få ersättning från domstolsverket om ni inte får möjlighet till resning.

Jag hoppas jag har kunnat svara på dina frågor, har du några följdfrågor så kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Läs mer om resningsansökningen här.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?