Resning och EU-domstolen

2021-10-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Mitt namn är Galina Todorova och jag undrar om man kan ansöka om resning om HFD redan har fattat beslut, men att det har framkommit andra omständigheter av vikt för frågan? Jag vet att HFD:s beslut inte kan överklagas, men undrar hur det om an går vidare till Eus domstol om ens möjligt?Tack på förhand!
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Resning
Resning i förvaltningsrättsliga mål regleras i 37 b § förvaltningsprocesslagen. Där framgår att resning kan beviljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Bedömningen av om det rådet synnerliga skäl görs utifrån det enskilda fallet i fråga, det är således svårt att ge en konkret bedömning som gäller i alla fall. Däremot kan det, utifrån Högsta domstolens hemsida, exemplifieras i vilka fall Högsta domstolen kan bevilja resning:
1. ett skriftligt bevis har varit falskt,
2. ett vittne eller en sakkunnig har ljugit vilket kan ha påverkat utgången i målet eller
3. ny bevis av betydelse har kommit fram.

Sammanfattningsvis så kan det således i ditt fall bli aktuellt med resning om det har framkommit omständigheter som är av vikt för frågan. Däremot måste det föreligga synnerliga skäl och bedömningen av resning ska ske utifrån det enskilda fallet.

EU-domstolen
Vad gäller att få målet prövat i EU-domstolen så är det inte en överinstans till Högsta domstolen, således kan Högsta domstolens avgöranden inte överklagas dit. Om du skulle anse att en myndighet i Sverige inte följer EU:s regler så kan du vända dig till Europeiska kommissionen för att anmäla detta klagomål. Deras uppgift är att övervaka så att myndigheterna i de länder som är medlemmar i EU följer EU:s regler. Resultatet av att anmäla ett klagomål till Europeiska kommissionen. kan bli att de ber EU-domstolen döma över frågan om landets myndigheter i fråga har brutit mot EU:s regler eller inte. Mer om detta kan du läsa här.

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?