FrågaPROCESSRÄTTDomstol23/01/2019

Resning eller domvilla

Hej,

Jag har blivit dömd för ofredande av en kvinna i Tingsrätten. Jag är HELT oskyldig till detta. Jag har fått veta nu långt senare att jag har en dubbelgångare här i Malmö. Det misstänkte jag då också vid tillfället i fråga men NU har jag fått BEVIS för att det är så.

Jag har fått avslag på mina två resningar till Hovrätten och i HD. Ingenting hjälper. Jag är riktigt förtvivlad nu eftersom jag fick det sista beskedet från HD igår.

På kvällen så förstod jag äntligen vad Domvilla betyder. Ajdå, då ligger det en Domvilla i Tingsrätten som jag tidigare INTE förstod då.

Det är en helt ny omständighet som jag kan skicka in till Hovrätten igen i en ny resning.

Och ligger det en Domvilla, formellt fel, då är det väl ganska allvarligt, eller hur?

Ja, det var det hela och mycket förtvivlad är jag.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du valde Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill erhålla en resning mot ditt fall.

Som du säger så får inte domstolen ta upp frågan om ditt ansvar igen efter att det har blivit dömt tidigare, 30:9 RB.

Ens förutsättningar för att undanröja rättens beslut är då genom resning eller domvilla. 58-59 kap RB

Resning blir aktuellt då rätten dömt fel i ett materiellt hänseende, dvs dömt någon skyldig fastän personen var oskyldig, medans domvilla används när rättegången i sig har gått till på fel sätt.

Som jag tolkar din fråga så är det fråga om ett nytt bevis som visar att du är oskyldig. Då handlar det om resning och domvilla är således inte aktuellt.

Förutsättningarna för resning är enligt 58:2 RB följande:

någon ledamot av rätten, där anställd tjänsteman eller åklagaren med avseende på målet har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller tjänsteförseelse eller om något brott som har avseende på målet ligger ombud, ställföreträdare eller försvarare till last, samt brottet eller tjänsteförseelsen kan antas ha inverkat på målets utgång,om någon lagfaren domare eller åklagaren har varit jävig och det inte är uppenbart att jävet har saknat betydelse för målets utgång,om någon skriftlig handling, som åberopats till bevis, har varit falsk eller om ett vittne, en sakkunnig eller en tolk har avgett falsk utsaga samt handlingen eller utsagan kan antas ha inverkat på utgången,om någon omständighet eller något bevis, som inte tidigare har förebringats, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under en mildare straffbestämmelse än den som tillämpats eller om det, med hänsyn till vad sålunda åberopas och i övrigt förekommer, finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott, för vilket han dömts, ellerom den rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag. Lag (1987:1345).

Den fjärde punkten är av intresse för dig. Varför domstolen nekade resning är svårt för mig att avgöra utifrån givna omständigheter.


För att svara på din sista fråga så skulle domvilla betyda att domstolen undanröjer tidigare domen och att rättegången får göras om. Som sagt är det endast aktuellt om domstolen begått ett rättegångsfel. Att inte ta in bevisning härrör sig till den materiella frågan

Har du någon mer fundering är det bara att fråga!

Jakob WestlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo