Resning av laga kraft-vunnen dom i hovrätten

2019-03-03 i Domstol
FRÅGA
Hej,vi har haft ett mål, överklagat en detaljplan. Enligt Tingsrätten hade vi rätt i att den medförde stora olägenheter för oss, i form av bl a minskat sol/dagsljus, insyn, känsla av instängdhet m m.Kommunen sökte prövningstillstånd och fick det. Hovrätten (MÖD) har nu beslutat att ge kommunen rätt, detaljplanen vinner laga kraft. Domstolen anser inte att det handlar om en betydande olägenhet, utan är sådant man får tåla i ett centralt läge (det handlar om en småstad...och mark som idag är prickmark).Vi har bett Hovrätten att motivera varför det blev så här, men får bara svar att allt finns i domslutet - och att domen inte kan överklagas.Min fråga är: Är PBL verkligen dispositiv, kan man tolka den hur man vill? Vi anser att kommunen inte följt de regler/lagar som finns och dessutom förlitat sig på bristfälliga eller t o m felaktiga underlag. De har inte tagit hänsyn vare sig till oss som bor här, eller hur ett nytt bygge påverkar närbelägen kulturhistoriskt värdefull byggnad etc osv.Läste också att man kan begära resning, hur går det till och medför det några kostnader? Eller är det ens någon idè? Är det enda utvägen? Att överklaga ett bygglov är kanske meningslöst?Finns det några tidsaspekter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Lagrum
De lagrum som är tillämpliga på din fråga är Plan- och bygglagen (PBL) samt Rättegångsbalken (RB).

Är lagen dispositiv?
Huruvida PBL ska vara dispositiv har jag svårt att se då det inte framgår av lagtexten. Däremot ska alla beslut tas i beaktning av syftet med lagen, vilket är att främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. Detta framgår av 1 kap. 1 § PBL. Lagen kan med andra ord inte tolkas hur som helst, utan handlar till stor del om intresseavvägningar.

Domslutet
Eftersom detaljplanen har vunnit laga kraft innebär det att det inte längre att möjligt att överklaga domen. Det enda sättet att få den ändrad skulle vara att få resning beviljad. Det finns fyra grunder som resning kan bli beviljat på:

- Om domen uppenbart strider mot lag.
- Om det har tillkommit nya bevis eller omständigheter som inte låg till grund för den förra domen. Dock måste de nya uppgifterna ha kommit er till känna efter domen, vilket innebär att sådant ni har haft vetskap om hela tiden inte kan åberopas.
- Om bevisning som åberopats har varit falsk, exempelvis handling eller utsaga.
- Om det har försiggått något brott som har påverkat målets utgång, 58 kap. 1 § RB.

För att domstolen ska bevilja resning på någon av dessa grunder ska det även vara högst troligt att utfallet blir annorlunda än det redan dömda. Eftersom domen meddelades i hovrätten ska en skriftlig ansökan om resning ges in till högsta domstolen. Om resningsansökan grundar sig på att domen uppenbart strider mot lag ska ansökan ske inom sex månader från det att domen vann laga kraft. Om det däremot rör sig om någon av de andra tre punkterna har ni ett år på er att skicka in denna ansökan, 58 kap. 4 § RB. Mer om resning kan du läsa här på högsta domstolens hemsida där du även hittar en ansökningsblankett.

Något som kan vara värt att veta är att det är väldigt svårt att få resning beviljat efter en laga kraft-vunnen dom. De är helt enkelt väldigt restriktiva med detta i domstolarna. Om ansökan avvisas eller avslås äger högsta domstolen ålägga er som sökande att ersätta motparten för kostnader.

Avslutning
Jag har tyvärr svårt att se att ni skulle få igenom en resning på någon av de nämnda grunderna. Är det så att du har några följdfrågor är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önska jag dig lycka till oavsett vad du väljer att göra och jag hoppas att du fått den hjälp du behöver.

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (388)
2020-02-16 Har anhöriga rätt att närvara vid förhandling bakom stängda dörrar?
2020-02-10 Prövningstillstånd
2020-02-10 Vad innebär prövningstillstånd?
2020-01-31 Måste man som tilltalad infinna sig i domstol?

Alla besvarade frågor (77210)