FrågaPROCESSRÄTTDomstol02/10/2013

Resning - ansökan, vad innebär resning och när förfaller en beviljad resningsansökan?

Hej! Om jag som dömd i tingsrätten är dömd för ett brott. Domen har vunnit laga kraft. Om jag då begär resning och får resning så ärendet skickas åter till tingsrätten ångra mitt beslut och acceptera tidigare dom? Fått beskrivet att en överklagan kan återkallas ända till dom skall fattas i tex hovrätt och acceptera tingsrättensdom.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. 

Om domen har vunnit laga kraft innebär det att domen inte kan överklagas, d.v.s. du kan inte få ditt fall prövat i en högre instans (i detta fall hovrätten). Resning är ett så kallat särskilt rättsmedel och kan beviljas för en dom som vunnit laga kraft. 

Den som vill begära resning av en dom som meddelats av tingsrätten ska ansöka om detta skriftligen hos hovrätten (rättegångsbalken 58:4 st. 1). Om resning beviljas ska rätten förordna att samma domstol som utdömde domen ska ta upp målet till prövning igen. Rätten kan dock ändra domen omedelbart om resning beviljats till den tilltalades förmån och saken är uppenbar (rättegångsbalken 58:7 st. 1).

Genom att resningsansökan beviljas hävs domens laga kraft och den utgör inte längre något hinder mot att ta upp målet till ny prövning. Om du, efter en beviljad resning, inte skulle komma till tingsrätten när målet ska prövas på nytt så förfaller resningen.  Det innebär att tingsrättens dom står kvar. Om du däremot skulle infinna dig, men din motpart inte gör det, så kan domstolen ändå avgöra målet (rättegångsbalken 58:7 st. 2). 

Det stämmer att ett överklagande kan återkallas innan hovrättens dom eller slutliga beslut har meddelats (rättegångsbalken 51:24 st. 1). 

Jag hoppas att detta svarade på din fråga. 
Med vänlig hälsning,

Sarah HRådgivare
Hittade du inte det du sökte?