Resa utomlands med barn utan andre förälderns tillåtelse

2016-08-06 i Barnrätt
FRÅGA
Vad säger lagen om att åka utomlands med en minderårig utan den andre förälderns tillåtelse?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Frågor som rör vårdnad av barn regleras i Föräldrabalken (FB) 6 kap, se här.

Svaret på din fråga beror på om vårdnaden av barnet är gemensam eller om ena föräldern har ensam vårdnad om barnet.

Som utgångspunkt innebär gemensam vårdnad enligt denna lag att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter (FB 6:13). Detta innebär således att ena föräldern som utgångspunkt inte kan resa utomlands med barnet utan den andre förälderns medgivande.

Det finns en möjlighet för en vårdnadshavare, som har gemensam vårdnad om barnet tillsammans med den andre föräldern, att i vissa situationer ensamt fatta beslut i frågor som rör vårdnaden om ett barn. Det förutsätter att den andre vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslutet, eller att beslutet inte kan skjutas upp utan besvär eller nackdelar för barnet.

Den förälder som bor med barnet (boföräldern) har också enligt lag rätt att ensam fatta vissa beslut, bland annat sådana beslut som rör den dagliga omsorgen (FB 6:13 2 st). Båda föräldrarna behöver alltså inte delta i alla vardagliga avgöranden. Den allmänna uppfattningen är att beslut rörande exempelvis kortare utlandsresor är att hänföra till den dagliga omsorgen.

Boföräldern får inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. En kortvarig semesterresa bör inte anses som ett ingripande beslut. Boföräldern kan alltså få ta med sig barnet på en kortare utlandsresa, men då skall man tänka på att kontakten med den andra föräldern inte får kränkas, dvs så länge det inte inkräktar på den rätt barnet kan ha till umgänge med den andre vårdnadshavaren. Sammanfattningsvis innebär detta att om ni har gemensam vårdnad, och det handlar om en vanlig kortare semesterresa torde det alltså vara svårt för en förälder att i normalfallet, utan sakliga skäl, ha invändningar.

Däremot bör det krävas att båda vårdnadshavarna är överens om det är fråga om en längre utlandsresa. Det går dock inte att ange en exakt tidsram för vad som anses vara en kortare respektive längre utlandsresa. Om man känner sig osäker på om den tänka tidslängden på utlandsvistelsen är inom ramen för vad som är okej är det en god idé att diskutera detta tillsammans och försöka komma fram till en överenskommelse. Det behövs följaktligen inte heller något skriftligt samtycke, men man bör åtminstone informera den andra föräldern. Även om något medgivande till resan inte inhämtas gör du klokt i att i god tid innan informera henne om syftet och omfattningen av resan.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga och all lycka till framöver!

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1636)
2021-02-24 Var kan man få hjälp om umgängesfrågor?
2021-02-22 Kan en förälder neka barns umgänge med den andra föräldern när gemensam vårdnad föreligger?
2021-02-14 Skolval vid gemensam vårdnad
2021-02-13 Umgänge med barn som inte vill

Alla besvarade frågor (89568)