Renovering, konsumenttjänstlagen

Hej!

Vi har låtit göra en omfattande renovering av vår lägenhet. Vi fick en offert som vi godkände. Under arbetets gång har några tillägg gjorts som vi fått muntlig kostnadsuppgift på. Utöver det har vi inte blivit förvarnade om att slutpriset kommer överstiga långt utöver det ursprungliga. I slutfakturan har tillägg gjorts på minst 170.000 som vi inte har fått veta tidigare(tilläggen som vi kände till är inte inräknade i denna summa) Vi har bestridit fakturan skriftligt till byggets projektledare. han har inte besvarat detta ännu, dock har det bara gått några dagar.

Hur ska vi göra nu? Vi fick 6 dagar på oss att betala slutfakturan på ca 370.000 kronor vilket känns orimligt kort. Hur ska vi göra nu? Ska vi betala den delen av fakturan som vi anser vara riktig för att slippa dröjsmålsränta eller ska vi avvakta med hela fakturan tills vi fått svar från projektledaren?

vad har vi för rättigheter och skyldigheter i detta ärende?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Som jag förstår din fråga är det tal om en renovering av en privat bostadslägenhet som inte har något att göra med näringsverksamhet. Ni är alltså att betrakta som konsumenter och den som utförde arbetet som näringsidkare. Detta medför att konsumenttjänstlagen reglerar ert avtalsförhållande (KtjL 1 §). Oavsett vad som står i ert avtal är det ogiltigt om innehållet medför att era rättigheter enligt konsumenttjänstlagen avtalats bort (KtjL 3 §). Avtalet får alltså inte vara mindre förmånligt för er än era rättigheter enligt konsumenttjänstlagen.

Hur jag förstår er fråga

Av slutfakturan på 370,000 kr vet ni inte vad 170,000 kr är hänförligt till. Som jag förstår det var ni alltså av uppfattningen att slutfakturan skulle landa på 200,000 kr. Summan 200,000 kr skulle då inkludera det ordinarie arbetet i offerten samt det tilläggsarbete som ni uttryckligen hade kommit överens om. Offerten var alltså på mindre än 200,000 kr, eftersom dessa 200,000 kr även innefattar det tilläggsarbete som ni senare kom överens om.

I det följande kommer jag därför att utgå från att ni vill bestrida 170,000 kr av slutfakturan på 370,000 kr. Jag kommer även att utgå från att offerten var lägre än 200,000 kr, eftersom summan på 200,000 kr innefattar det tilläggsarbete ni avtalade om. För sakens skull kommer jag anta att offerten var på 150,000 kr och att tilläggsarbetet avtalades till 50,000 kr. Har jag missförstått något är ni välkomna att ta ny kontakt med oss.

En offert med fast pris

Låt säga att offerten var på 150,000 kr. En sådan offert är många gånger ett fast pris och utgör även taket för vad kunden ska betala för det specifika uppdraget. Har man avtalat ett fast pris för ett uppdrag kan priset inte höjas i efterhand utan att något har ändrats i själva uppdraget. En sådan ändring kan utgöras av avtalat och utfört tilläggsarbete, vilket i sin tur leder till en högre slutfaktura. Av den anledningen är det rimligt att slutfakturan blir 200,000 kr, om vi antar att det avtalade tilläggsarbetet kostade 50,000 kr och offerten låg på 150,000 kr (fast pris). Ett högre pris kan även bero på pristillägg. Pristillägg kan t.ex. användas om arbetet har fördyrats på grund av förseningar som ni orsakat (KtjL 38 §). Pristillägget ska då vara skäligt i förhållande till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt (KtjL 36 §). Det är företaget som har att bevisa att det yrkade priset är skäligt.

Om fast pris inte avtalades

Om dessa 170,000 kr varken är hänförliga till det avtalade tilläggsarbetet eller till pristillägg måste jag anta antingen att offerten inte utgjorde ett fast pris, utan en ungefärlig prisuppgift som företaget kunde överskrida. Eller att företaget har utfört någon form av tilläggsarbete som ni aldrig blev informerade om och godkände. Eftersom jag inte vet vilket av dessa antaganden som stämmer, har jag vidrört båda alternativ i mitt svar.

1.Ungefärlig prisuppgift

Om offerten bestod av en ungefärlig prisuppgift får det ungefärliga priset överskridas med max 15 % (KtjL 36 §). Ett sådant överskridande kan t.ex. ske om företaget lagt in fler arbetstimmar eller behövt använda material som var dyrare än beräknat. Om den ungefärliga prisuppgiften låg på 150,000 kr får prisuppgiften överskridas med max 22,500 kr, vilket sammanlagt blir 172,500 kr (150,000 x 1.15). Det innebär att slutfakturan får ligga på max 172,500 kr plus 50,000 kr, vilket är summan jag exemplifierat kostnaden på det beställda tilläggsarbetet med. Det blir sammanlagt 222,500 kr.

Sammanfattningsvis innebär detta att slutfakturan borde vara 222,500 kr, om

1.170,000 kr inte är hänförligt till tilläggsarbete,

2.offerten var en ungefärlig prisuppgift på 150,000 kr,

3.det avtalade tilläggsarbetet kostade 50,000 kr, samt

4.ni inte har avtalat en prisgräns som är högre än 222,500 kr.

Ekvationen för att räkna ut slutfakturan blir alltså: ungefärlig prisuppgift x 1.15 + avtalat tilläggsarbete = slutfakturan.

2.Pristillägg för tilläggsarbete

Du skriver att summan på 170,000 kr inte härrör från det tilläggsarbete som ni själva beställde. Tilläggsarbete kan dock påkallas även av företaget. Innan jag går in på vad som gäller då, ska jag bara kort förklara vad tilläggsarbete är för något.

Vad som är tilläggsarbete avgörs av det ursprungliga avtalet. Om det ursprungliga avtalet var att montera en köksbänk och lägga ett parkettgolv i köket, utgör byte av vattenledning i köket ett tilläggsarbete. Detta eftersom byte av vattenledning inte ryms inom ordalydelsen av det första avtalet, men ändå har ett nära samband med det. Om avtalet istället var att renovera hela köket, d v s mer löst formulerat, utgör byte av vattenledning i köket inte ett tilläggsarbete eftersom det ryms inom lydelsen av den lösa avtalsformuleringen.

Om företaget under uppdraget ser ett behov av tilläggsarbete, ska företaget underrätta er om detta samt be om era anvisningar (KtjL 8 §). Låt säga att företaget i första exemplet i föregående stycke upptäcker att en vattenledning läcker och måste bytas. Ni måste då tillåtas ta ställning till om ni vill ha detta tilläggsarbete utfört eller inte. Detta hänger samman med principen negotiorum gestio, som kortfattat betyder att en tjänst som utförs utan avtal inte behöver ersättas. Som jag förstår det har företaget inte frågat er, varför företaget inte kan få betalt på denna grund.

Det finns dock undantag från denna princip. Företaget kan få betalt för tilläggsarbetet om tilläggspriset är obetydligt eller lågt i förhållande till det ordinarie priset. Företaget kan även utan godkännande utföra tilläggsarbetet om det finns särskilda skäl att anta att ni vill få det utfört. Dessa undantag gäller dock endast om företaget inte har lyckats få tag på er för att fråga (KtjL 8 §).

Slutligen kan tilläggsarbete utföras utan godkännande om det är nödvändigt för att förebygga allvarlig skada (KtjL 8 §). Det hade kunnat vara fallet om vattenledningen i exemplet ovan löpte risk att vattenskada hela köket och snabba åtgärder krävdes.

Sammanfattningsvis innebär detta följande. Eftersom 170,000 kr varken är en obetydlig summa eller låg i förhållande till det ordinarie priset, har företaget rätt till betalning endast om det räknas som tilläggsarbete, företaget inte kunde få tag på er för att fråga och

1.företaget hade särskilda skäl att anta att ni ville få tilläggsarbetet utfört, eller

2.det var nödvändigt för att förhindra en allvarlig skada.

Är förutsättningarna i föregående stycke uppfyllda samt antingen punkt 1 eller 2, har företaget rätt att få betalt för tilläggsarbetet. Eftersom du inte nämnt något i din fråga som indikerar att dessa förutsättningar är uppfyllda anser jag att företaget inte har rätt att ta ut 170,000 kr för tilläggsarbete. Annars ligger det hos företaget att bevisa att dessa förutsättningar är uppfyllda.

Vad kan ni göra nu?

Precis som ni har gjort är det en god idé att bestrida det ni anser är fel i slutfakturan. Om pristillägget på 170,000 kr har skett på en offert bestående av en ungefärlig prisuppgift är slutfakturan för hög eftersom offerten isåfall får överskridas med max 15 %. Den är även för hög om företaget utfört uppdraget på fast pris, och pristillägget inte är hänförligt till något tilläggsarbete eller pristillägg på grund av er.

Som kunder har ni rätt att få en specificerad räkning där det står vad varder kostnadspost relaterar till för arbete (KtjL 40 §). Har ni bett om en sådan specificerad räkning i god tid behöver ni inte betala förrän ni har fått den (KtjL 41 §). Företaget har även en skyldighet att informera er om priset blir högre än vad ni kunnat förvänta er (KtjL 6 §). Om företaget inte har gjort detta, och det finns starka skäl att anta att ni hade avstått från att få arbetet utfört om ni hade vetat om priset, har företaget inte rätt till det överskjutande priset (KtjL 7 §). Kostnader som inte ersätts enligt denna regel ska ersättas ändå, om ni skulle gynnas på ett oskäligt sätt (KtjL 7 §).

Som ni är inne på är det en god idé att betala vad ni anser är den korrekta summan för att undvika onödig dröjsmålsränta. Får ni ett inkassokrav eller betalningsföreläggande från kronofogden kan ni bestrida fakturan om ni anser att fordringen inte existerar. Bollen ligger då hos företaget/inkassobolaget eftersom nästa steg blir att ansöka om stämning i domstol och den vägen få er att betala fakturan. Bestrider ni ett betalningsföreläggande från kronofogden får ni inte en betalningsanmärkning, även om företaget tar det till domstol och ni skulle förlora tvisten på annat sätt än genom tredskodom (en dom som innebär att ni förlorar tvisten p g a att ni ignorerade stämningen eller uteblev från sammanträdena/förhandlingen).

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Måns HellbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo