Reklamation av felaktigt utförd tjänst

FRÅGA
Hej!Hur reklamera jag en bilbesiktning,enl.konsumenttjänstlagen? Jag fick inte info om att mina bromsar var dåliga,bilen gick igenom besiktningen utan anmärkning. 3 veckor senare låter det om bromsarna,varpå jag kör några dagar innan jag lämnar in bilen på verkstad ( eftersom jag nyss besiktat den tänkte jag ju att det inte kunde vara så allvarligt. )där de konstaterar att bromsarna är helt slut,så jag får byta ut allt,både skivor och belägg. Det blev kostsamt och hade jag fått veta på besiktningen att bromsarna hade varit dåliga så hade jag lämnat in den direkt och kommit undan med att byta bara beläggen.Hur kan jag åberopa mitt missnöje?Mvh Anja
SVAR

Hej! Först och främst skall ett tack riktas till dig för att du vänder dig till oss på Lawline!

Konsumenttjänstlagen (KtjL i fortsättningen) gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser arbete på lösa saker, se 1 § 1p. KtjL.

I texten skriver du att näringsidkaren har utfört tjänsten i strid med lagens föreskrifter. Då finns det möjlighet till reklamering och felpåföljder.

Näringsidkaren har inte utfört tjänsten fackmässigt, se 4 § KtjL. För att åberopa missnöje över det här måste fel i tjänst konstateras.

Tjänsten ska anses felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, se 9 § KtjL.

Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades, enligt 12 § 1m. KtjL. I det här fallet har bilen lämnats in till besiktning, då anses uppdraget avslutat först när den kom tillbaka i din besittning, se 12 § 2m. KtjL.

Tjänsten är avslutad och vidare av det du framför i din fråga tycks näringsidkaren inte ha utfört tjänsten fackmässigt och fel kan således konstateras enligt 9 § KtjL.

Även om resultatet försämras efter tjänstens avslutande skall näringsidkaren ansvara för felet, om det kan härledas tillbaka till näringsidkarens åsidosättande av lagen, se 13 § KtjL.

Fel föreligger således förmodligen i ditt fall. Det du ska göra nu är att underrätta det företag som utförde besiktningen, och detta skall göras inom skälig tid efter att du märkte felet, se 17 § KtjL. Tidsfristen för reklamation sträcker sig ganska långt, minst två månader efter att du borde ha märkt felet är tillåtet. Efter två månader krävs det att du kan bevisa skäligheten till att du dröjde med reklamationen.

I det här fallet får din reklamation inte ske senare än tre år.

Du har rätt att kräva att näringsidkaren i fråga avhjälper felet utan kostnad för dig, om kostnaderna för näringsidkaren inte blir för stora i förhållande till felets betydelse för dig som konsument, se 20 § KtjL. Avhjälpande är det steg som blir troligast här. Näringsidkaren kan vidare kräva att avhjälpa felet om inte särskilda skäl föreligger, exempelvis att denne näringsidkare har utfört tidigare besiktningar utomordentligt dåligt eller på annat sätt visat allvarlig oskicklighet.

Du bör åberopa att näringsidkaren inte utförde tjänsten fackmässigt, det vill säga i enlighet med den aktuella branschens normer. Att inte påpeka bristande funktionsförmåga i bromssystemet är givetvis något som denne näringsidkare bör ha känt till i sin yrkesroll. Att inte påpeka ett sådant allvarligt fel är inte fackmässigt. Näringsidkaren har inte med tillbörlig omsorg tagit tillvara på dina intressen som konsument, och uppenbarligen inte samrått med dig i den utsträckning som var nödvändig.

Jag hoppas svaret var till hjälp. Med vänliga hälsningar.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (438)
2021-04-30 Möjlighet att häva avtal med bindningstid
2021-04-29 Företag utförde inte den tjänst som bestämdes.
2021-04-29 Näringsidkares skyldighet att specificera faktura enligt konsumenttjänstlagen
2021-04-25 Fel i tjänst hos företag som inte vill samarbeta

Alla besvarade frågor (92029)