FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom07/09/2018

Registrering av testamente och makes arvsrätt

Jag har skrivet testamente att min kvarlåtenskap ska vara min dotters enskilda egendom. Detta har bevittnats av 2 personer, måste detta registreras hos Skatteverket?

Min dotter som nu ska gifta sig har barn (mina barnbarn) och hennes blivande man har också barn. De kommer att skriva äktenskapsförord. Det finns således endast särkullebarn.

Även utan äktenskapsförord så har jag läst mig till att när egendom är enskild och det endast finns särkullebarn då ärver inte make. Rätt uppfattat?

Slutligen, enskild egendom innefattar väl all egendom, såväl lägenhet, lösöre som kontanta medel.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Registrering av testamente

För att ett testamente ska vara giltigt ska detta upprättas skriftligt med två vittnen enligt 10 kap. 1 § ÄB. Det finns således inte något krav på registrering av testamentet för att det ska vara giltigt. Det kan dock vara fördelaktigt att förvara testamentet på ett säkert ställe, exempelvis i ett bankfack.

Makes arvsrätt

I Sverige är arvsrätten uppbyggd på så sätt att barnen är de främsta arvtagarna. Om makar har gemensamma barn så övertar den efterlevande maken barnens arv och förvaltar detta fram till sin egen död, då barnen får arvet i form av efterarv (3 kap. 1 § ÄB). En make har således inte någon arvsrätt, mer än att maken har rollen som förvaltare av barnens arv fram till sin död. Detta förutsätter dock att det finns gemensamma barn. Eftersom din dotter och hennes make endast har särkullbarn kommer alltså maken inte att överta något arv för barnens räkning. Din dotters barn har dock en möjlighet att avstå från sitt arv vid din dotters död, för att istället få ut arvet som efterarv (3 kap. 9 § ÄB), som om de vore gemensamma barn. Detta förutsätter dock att barnen aktivt avstår från att få ut arvet direkt.

Din dotters make kommer alltså aldrig ärva din dotter i händelse av dödsfall. När någon avlider sker dock alltid en bodelning innan arvet fördelas (23 kap. 1 § andra stycket ÄB), vilket innebär att din dotters make skulle kunna få delar av din dotters kvarlåtenskap genom en bodelning. Eftersom den egendom din dotter kommer ärva av dig är enskild egendom, kommer denna inte ingå i en bodelning. Din dotters make kan således inte få egendomen genom bodelningen.

Enskild egendom

Enskild egendom är bland annat egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda, enligt 7 kap. 2 § tredje punkten äktenskapsbalken. Om du i testamentet inte specificerat vilken egendom som ska vara enskild kommer antas att all kvarlåtenskap som du testamenterar om kommer vara enskild egendom. Av 11 kap. 1 § ÄB framgår även att testamenten ska tolkas på så sätt att det överensstämmer med testatorns vilja. Det finns således inga regler om vilken egendom som kan vara enskild eller inte, utan detta utgår från vad du själv bestämt i ditt testamente.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare