Redovisningsplikten för makar och sambor mellan dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes och bodelningen

2016-01-15 i Bodelning
FRÅGA
Vad har man för vårdnadsplikt, redovisningsplikt,redovisnings skyldighet vid besittning till bodelning är klar.Vad får den som har besittning av annans enskild egendom göra under sin besittning, har men rätt till ersättning för det som vanvårdads?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Redovisningsplikt och redovisningsskyldighet är samma sak. Av äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap 3§ framgår att makar har skyldighet att redovisa för sitt giftorättsgods samt för egendom som tillhör den andra maken, fram tills dess att bodelning har förrättats. I detta ingår att se till att egendomen behålls i gott skick och inte skadas. Makar ansvarar dock inte för skador som uppkommer genom rena olyckshändelser, se Brattström, Äktenskap, Samboende Partnerskap s 182. Redovisningsplikten innebär även att makarna inte får sälja, ge bort eller på annat sätt avhända sig den egendom som faller under redovisningsplikten (dvs giftorättsgodset samt den andres enskilda egendom) som står under dennes vård. Man har dock inte redovisningsplikt avseende sin egna enskilda egendom. Om en make förlorar egendom till följd av den andra makens brister i sin redovisning av egendom denne innehar och som inte är dennes enskilda, förvärvar förstnämnda maken en redovisningsfordran gentemot den andra maken, se Brattström s 181. Detsamma gäller för sambor enligt SamboL 11§.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2677)
2020-11-29 samboavtal eller hyresavtal?
2020-11-29 Vad gör jag om min f.d. sambo inte skriver under bodelningen?
2020-11-29 Klander av bodelningsbeslut
2020-11-29 Vad är det som gör att en bodelning blir juridiskt gällande?

Alla besvarade frågor (86739)