FrågaEKONOMIÖvrigt07/11/2017

Redovisa banktransaktioner

Jag har fått en fråga från min bank att jag måste redogöra för mina transaktioner, måste jag det?

Sen undrar jag om tex Swedbank kan veta om jag har konton i andra banker?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Måste man redogöra för sina transaktioner för sin bank?

Jag utgår från att det är typfrågor såsom "vad tjänar du", "var kommer pengarna ifrån", "är du i politiskt utsatt ställning" och liknande som din bank vill ha reda på. Jag utgår också från att det är svenska banker (och därmed svensk lag) som frågan gäller.

Det korta svaret på frågan är ja. Banken är skyldiga att ta reda på vissa uppgifter om sina kunder vilket innebär att man ärligt behöver svara på (relevanta) frågor om sina transaktioner.

Vet banken om jag har konton på en annan bank?

Nej, en bank får inte utan samtycke från kunden lämna ut kunduppgifter utan vidare. Det regleras genom banksekretess. Jag ger dig längre svar på bägge frågorna härunder.

Penningtvättslagen

Anledningen till att banker ställer frågor angående sina kunders transaktioner och var pengar kommer ifrån etc. ligger i den så kallade Penningtvättslagen (lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630)). Lagen har sin grund i ett EU-direktiv.

Enligt Penningtvättslagen (1 kap 1-2 §) är banker, och många andra företag, tvungna att motverka att deras system missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. En del i det arbetet består i att veta vilka deras kunder är, var pengarna kommer ifrån och varför en kund vill genomföra transaktioner (3 kap).

Åtgärderna som banken vidtar ska vara anpassade till den risk som du som kund anses utgöra utifrån bankens riskbedömning av sin verksamhet. Bedöms risken som låg eller normal ska banken vidta grundläggande åtgärder (främst kontroll av identitet och information om t.ex. affärsförbindelser).

Bankernas riskbedömningar och vilka åtgärder de vidtar kan se lite olika ut. Antalet frågor, hur de är utformade och så vidare kan därför se lite olika ut bank från bank.

En bank som omfattas av lagen är alltså skyldig att ha viss kundkännedom. Banken är också skyldig att behandla dessa uppgifter enligt personuppgiftslagen vilket förutsätter att personuppgifter behandlas med aktsamhet och på ett sådant sätt att skyddet för kundens privatliv inte begränsas på något sätt (5 kap).

Banksekretess

Banksekretessen regleras i lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) och omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Uppgiften att en viss person är eller inte är kund i banken omfattas också av sekretessen och får inte röjas obehörigt.

Om banken ska lämna ut viss upplysning till utomstående krävs uttryckligt samtycke från bankkunden (t.ex. genom en fullmakt) (1 kap 10 §).

Vänliga hälsningar

Robin UddénRådgivare