Rättshandlingsförmåga

2016-10-01 i Omyndiga
FRÅGA
Hej jag är 17 år och går på gymnasiet. Idag så fick vi ett avtal som alla elever skulle skriva under angående ordnings och säkerhetsregler i laborationssalen. Om jag inte mins fel så får jag inte skriva under avtal innan jag är 18. Är detta olagligt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En omyndig har rättskapacitet vilket är förmågan att inneha rättigheter och skyldigheter, men som omyndig har man dock inte full rättshandlingsförmåga. Att man inte har rättshandlingsförmåga innebär att man varken får råda över sin egen egendom eller åta sig förbindelser. Huvudregeln är alltså att en underårig inte kan ingå avtal med bindande verkan, vilket i sig innebär att avtalet du har skrivit på inte är giltigt. Det finns dock vissa undantag som tillåter omyndiga att åta sig förbindelser. Ett undantag handlar om att man t.ex. får efter att man är 16 år råda över förmögenhet som man förvärvat genom eget arbete.

Ett annat undantag som blir mer relevant i ditt fall är om du har samtycke från din/dina vårdnadshavare. Ett sådant samtycke gör det möjligt för dig att skriva på avtal med bindande verkan. Det kan röra sig om ett uttryckligt samtycke (exempelvis en påskriven lapp) men det kan även vara ett "tyst samtycke". Ett tyst samtycke innebär att förmyndaren ger den underåriges medkontrahenten (skolan i ditt fall) intrycket av, och en anledning att anta, att ett samtycke föreligger.

Om en underårig som saknar samtycke ingår avtal blir detta således ogiltigt om medkontrahenten borde ha förstått att den underårige saknade samtycke från vårdnadshavaren.

Sammanfattningsvis så är det inte olagligt för dig att skriva på avtalet men om samtycke inte föreligger från din/dina vårdnadshavare så har din underskrift ingen betydelse för avtalet har ändå ingen rättslig/bindande verkan.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (128)
2020-11-11 Vad gäller vid försäljning av tjänster via internet till barn?
2020-10-28 Blir ett solidaritetsavtal bindande innan man fyller arton?
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?

Alla besvarade frågor (88294)