Rättshandling av minderårig

2015-12-03 i Omyndiga
FRÅGA
Har en näringsidkare rätt att neka en minderårig köp (av tex husgeråd)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svar

Ja, en näringsidkare får välja att neka en minderårig, dock inte ske på diskriminerande grunder.

Utredning

För det första kan det konstateras att en näringsidkare inte är skyldig att sälja till någon. Här gäller allmänna principer om avtalsfrihet, enligt vilka det generellt inte föreligger något krav på att ingå avtal, s.k. kontraheringstvång.

På vissa områden kan det däremot föreligga sådant tvång. Försäkringsgivare är t.ex. skyldiga att teckna trafikskadeförsäkring på begäran. Det finns för dessa ingen rätt att neka en försäkringstagare.

Vad gäller minderåriga är läget dessutom så att de inte har någon s.k. rättshandlingsförmåga. Minderåriga har, med vissa särskilda undantag, formellt sett ingen juridisk förmåga att sluta avtal med någon.

Av 9:7 Föräldrabalken följer att ett avtal (läs köp) som slutits av en minderårig är ogiltigt, såvida inte vårdnadshavare samtycker till avtalet. Ett samtycke av detta slag kan ske uttryckligen, genom att vårdnadshavaren ger muntligt eller skriftligt tillstånd till den minderårige att handla viss sak (se 12 & 18 § § Avtalslagen). Samtycket kan även vara tyst, genom att vårdnadshavaren helt enkelt inte opponerar sig mot vad som redan inhandlats.

Huvudregeln vid ogiltighet på denna grund är att vad som uppburits ska gå åter om det avtalet rör varit till nytta på för den minderårige (eftersom detta anses ligga under vårdnadshavarens skyldigheter att rättshandla om).

Undantag från detta kan göras enligt 9:7 st. 2 Föräldrabalken i de fall den minderårige har lurat motparten. I dessa fall kan den minderårige bli skadeståndsskyldig enligt allmänna regler.

Av detta följer att en näringsidkare även på denna grund har möjlighet att vägra att ingå ett avtal.

Oavsett den minderåriges erkända eller icke erkända rättshandlingsförmåga får en näringsidkare inte vägra på diskriminerande grunder. Detta blir givetvis en komplicerad bevisfråga och kan enklast exemplifieras genom antagandet att näringsidkaren först anser sig villig att sälja till den minderårige, men sedan ändrar sig på grund av dennes hudfärg eller nationalitet (se vidare 1:5 & 2:12 Diskrimineringslagen).

Slutord

Det är inte alltid så lätt att veta vad som gäller när det kommer till privatliv och minderårigas rättigheter, behöver du vidare hjälp med detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla till info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (128)
2020-11-11 Vad gäller vid försäljning av tjänster via internet till barn?
2020-10-28 Blir ett solidaritetsavtal bindande innan man fyller arton?
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?

Alla besvarade frågor (86873)