Förälders rättigheter när det föreligger gemensam vårdnad

2016-10-09 i Barnrätt
FRÅGA
Om man bor på samma adress och är gifta och har ett barn, hastigt vill en skiljas, tar barnet och flyttar till sina föräldrar som bor i en annan kommun vilka rättigheter har jag som övergiven förälder innan skilsmässa och ev vårdnadsbeslut tagits?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om vårdnad av barn regleras i 6 kap Föräldrabalken (1949:381). Av 6 kap 1-2 §§ framgår att de som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran. Enligt 2a § ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Vårdnadshavarna har i enlighet med 6 kap 11 och 13 §§ rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När det föreligger gemensam vårdnad får inte en av vårdnadshavarna ensam ”fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.” Detta betyder att en förälder inte kan flytta med barnet till sina föräldrar i en annan kommun, om den andre föräldern inte samtycker till detta. Om personen trots detta flyttar med barnet så riskerar denne att dömas för egenmäktighet med barn, vilket följer av 7 kap 4 § Brottsbalken (1962:700). (Denna bestämmelse är dock endast tillämplig om barnet är under 15 år, vilket inte framgår av din fråga). För att på egen hand kunna ta beslut om barnets boende krävs ensam vårdnad.

När båda eller en av makarna i ett äktenskap (med barn under 16 år) vill skiljas, följer av 5 kap 1-2 §§ Äktenskapsbalken (1987:230) att äktenskapsskillnaden ska föregås av en betänketid. Denna betänketid ska enligt 5 kap 3 § löpa under minst sex månader. Trots detta har föräldrarna alltid rätt att ansöka om ensam vårdnad i enlighet med 6 kap 5 § Föräldrabalken. Detta är visserligen mycket ovanligt när föräldrarna fortfarande är gifta. Normalt sett anses det även efter äktenskapsskillnad vara till barnets bästa att barnet får en nära och god kontakt med båda föräldrarna, vilket innebär att gemensam vårdnad är det bästa alternativet.

Vad du kan göra är att kontakta en advokatbyrå som är specialiserad i straffrätt och barnrätt, om du har för avsikt att gå vidare med ett enskilt åtal gällande egenmäktighet med barn.

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1523)
2020-09-29 Kan man ha tre juridiska föräldrar?
2020-09-28 Får Socialtjänsten samtala med ett barn utan vårdnadshavarnas vetskap?
2020-09-27 Ensam vårdad på grund av alkoholmissbruk?
2020-09-25 Vad ska barnbidraget gå till och vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar?

Alla besvarade frågor (84562)