Rättigheter för dig som bostadsrättshavare

2019-02-19 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag äger en bostadsrätt. Jag bor inte i den nu. Får min son och hans sambo bo i bostadsrätten. Måste jag meddela föreningen om jag låter dem bo utan kostnad ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Dessa frågor regleras i bostadsrättslagen. Enligt 7 kap. 6 § bostadsrättslagen får bostadsrättshavaren inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

Enligt 7 kap. 8 § bostadsrättslagen får bostadsrättshavaren inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. Av 7 kap. 9 § bostadsrättslagen följer att när bostadsrättshavaren använder lägenheten ska han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Bostadsrättshavaren ska rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.

I 7 kap. 10 § bostadsrättslagen går att utläsa att en bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om bostadsrättshavaren får tillstånd från styrelsen.

Med andra ord kan vi konstatera att du får ha en inneboende i din lägenhet om det inte medför men för föreningen eller någon annan föreningsmedlem. För att det ska anses röra sig om inneboende och inte upplåtelse i andra hand krävs det att du som bostadsrättshavare behåller rådigheten över lägenheten. Du behöver alltså som bostadsrättshavare själv ha kontroll över lägenheten. Du får inte hyra ut den till någon annan som får självständigt brukande över lägenheten. Detta går att jämföra med 12 kap. 41 § jordabalken (JB).

Om men uppstår, kan nyttjanderätten förverkas och bostadsrättshavaren sägas upp för avflyttning, se 7 kap.18 § 4 p., 7 kap. 19 § och 7 kap. 21 § bostadsrättslagen.

Sammanfattningsvis bör du nog ändå prata med föreningen för att vara på den säkra sidan om det är så att du inte hade tänkt fortsätta ha kontroll över lägenheten och bo där ibland eller så. Det behöver fortfarande vara "din lägenhet" som du fortsätter att använda på ett eller annat sätt om du inte vill ta kontakt med föreningen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll